Control Flow

Julia provides a variety of control flow constructs:

 • [عبارات مرکب]: begin و ;.
 • [ارزیابی شرطی]: if-elseif-else و ?: (عملگر سه تایی).
 • ارزیابی اتصال کوتاه: عملگر های منطقی && (“and”) و || (“or”) و همچنین مقایسه های زنجیری.
 • [ارزیابی تکراری : حلقه ها]: while و for.
 • مدیریت استثنا ها: try-catch، error و throw.
 • کار ها : yieldto.

پنج تای اول از مکانیزم های کنترل جریان که گفته شد در زمره استاندارد های زبان های سطح بالا قرار دارند. اما برای مورد آخر اینگونه نیست:این مورد یک کنترل جریان غیر محلی فراهم می کند به طوری که تغییر وضعیت بین محاسبات به طور موقت معلق را امکان پذیر می کند. این یک ساختار قدرتمند است: به طوری که مدیریت استثنا ها و cooperative multitasking توسط آن پیاده سازی شده اند. در برنامه نویسی روزمره نیازی به استفاده مستقیم از tasks نیست اما بعضی مسيله ها را می توان با استفاده از tasks بسیار راحت تر حل کرد.

عبارت های مرکب

بعضی اوقات مناسب است که یک عبارت واحد داشته باشید که چندین زیر عبارت را به ترتیب ارزیابی کند و مقدار آخرین زیر عبارت را به عنوان مقدار خود برگرداند. دو ساختار در جولیا وجود دارند که این را انجام می دهند: قطعه های 'begin' و زنجیر های ';'. مقدار هر دو ساختار برابر است با مقدار آخرین زیر عبارت. اینجا یک مثال از قطعه 'begin' می بینیم:

julia> z = begin
      x = 1
      y = 2
      x + y
    end
3

همین طور چون این عبارت ها کوتاه و ساده هستند می توان آن ها را در یک خط نوشت.این جاست که ساختار زنجیری ';' استفاده می شود:

julia> z = (x = 1; y = 2; x + y)
3

به ویژه این سینتکس مفید است زمانی که با فرم تعریف تابع در یک خط استفاده شود که در قسمت های قبل معرفی شد. اگر چه که این مرسوم است ولی نیازی نیست حتما قطعه های 'begin' چند خطه باشند و یا زنجیر های ';' یک خط باشد:

julia> begin x = 1; y = 2; x + y end
3

julia> (x = 1;
    y = 2;
    x + y)
3

ارزیابی شرطی

ارزیابی شرطی با توجه به مقدار بولی عبارت اجازه می دهد که یک قسمت از کد ارزیابی بشود یا نشود. اینجا مثالی از ساختار بدنه if-elseif-else است:

if x < y
  println("x is less than y")
elseif x > y
  println("x is greater than y")
else
  println("x is equal to y")
end

اگر عبارت شرطیx < y صحیح باشد، بلوک وابسته به آن ارزیابی می شود در غیر این صورت عبارت x > yارزیابی می شود اگر صحیح باشد بلوک وابسته به آن ارزیابی می شود و در غیر این صورت عبارت بلوک else ارزیابی می شود. در عمل به صورت زیر است:

julia> function test(x, y)
      if x < y
        println("x is less than y")
      elseif x > y
        println("x is greater than y")
      else
        println("x is equal to y")
      end
    end
test (generic function with 1 method)

julia> test(1, 2)
x is less than y

julia> test(2, 1)
x is greater than y

julia> test(1, 1)
x is equal to y

قطعه های elseif و else اختیاری هستند همچنین از هر تعداد از elseif می توان استفاده کرد.عبارت های شرطی در ساختار if-elseif-else ارزیابی می شوند تا اینکه یکی از آن ها صحیح شود سپس بلوک مربوط به آن عبارت ارزیابی می شود و عبارت های شرطی و بلوک های دیگر بررسی نمی شوند.

بلوک if به صورت "leaky" است به این معنا که یک محدوده محلی نیست. این به این معناست که اگر متغیری درون بلوک if تعریف شود می توان بعد از بلوک if استفاده کرد حتی اگر قبل از آن تعریف نشده باشد. پس ما می توانیم تابع test را به صورت زیر تعریف کنیم:

julia> function test(x,y)
      if x < y
        relation = "less than"
      elseif x == y
        relation = "equal to"
      else
        relation = "greater than"
      end
      println("x is ", relation, " y.")
    end
test (generic function with 1 method)

julia> test(2, 1)
x is greater than y.

متغیر relation داخل بلوک if ظاهر شده است اما بیرون آن استفاده شده است. با این حال، اطمینان حاصل کنید که در تمام مسیر های ممکنی که کد ممکن است اجرا شود مقداری برای متغیر در نظر گرفته شده باشد. تغییر زیر در تعریف تابع بالا موجب بروز خطای زمان اجرا می شود

julia> function test(x,y)
      if x < y
        relation = "less than"
      elseif x == y
        relation = "equal to"
      end
      println("x is ", relation, " y.")
    end
test (generic function with 1 method)

julia> test(1,2)
x is less than y.

julia> test(2,1)
ERROR: UndefVarError: relation not defined
Stacktrace:
 [1] test(::Int64, ::Int64) at ./none:7

بلوک if همچنین یک خروجی بر می گرداند که ممکن است برای کسانی که از زبان های دیگر آمده اند غیر شهودی به نظر برسد. این مقدار برابر است با مقداری که آخرین دستور اجرا شده در شاخه ای که انتخاب شده است، بنابراین

julia> x = 3
3

julia> if x > 0
      "positive!"
    else
      "negative..."
    end
"positive!"

توجه کنید که عبارت های شرطی کوتاه که به صورت پر تکرار هستند با استفاده از ارزیابی اتصال کوتاه پیاده سازی می شوند که در قسمت بعدی توضیح داده می شود.

بر خلاف زبان هایی مثل C، MATLAB، Perl، Pythonو Ruby و مثل زبان های Javaو تعداد دیگری از زبان ها این یک خطاست که مقدار یک عبارت شرطی هر چیزی باشد به جز trueو false:

julia> if 1
      println("true")
    end
ERROR: TypeError: non-boolean (Int64) used in boolean context

این خطا می گوید که عبارت شرط نوع اشتباهی داشته است : نوعش Int64 بوده در صورتی که Bool نیاز بوده است.

عملگر ۳ تایی ?: خیلی نزدیک و مرتبط است به سینتکس if-elseif-else، اما جایی استفاده می شود که یک انتخاب شرطی روی مقدار یک عبارت نیاز است بر خلاف اجرای شرطی بلوک های طولانی کد. اسمش از آن جایی آمده است که در اکثر زبان ها تنها عملگری است که فقط ۳ عملوند می گیرد:

a ? b : c

عبارت a قبل از ? یک عبارت شرطی است و عملگر سه تایی اختصاص می دهد عبارت b قبل از : اگر a درست باشد یا c بعد از : اگر غلط باشد. توجه کنید که فضا های خالی دور ? و : اجباری است به طوری که یک عبارت به شکل a?b:c یک عبارت معتبر سه تایی نیست ( اما یک خط جدید بعد از هر دو ? و : قابل قبول است).

راحت ترین راه برای فهم درست رفتار این عملگر دیدن مثالی از آن است. در مثال قبلی، println مشترک بود در همه شاخه ها و تنها تفاوت در مقدار رشته های ورودی بود. می توان این مورد را با استفاده از عملگر سه تایی پیاده سازی کرد. به خاطر وضوح بیشتر، ابتدا دو حالت را امتحان می کنیم:

julia> x = 1; y = 2;

julia> println(x < y ? "less than" : "not less than")
less than

julia> x = 1; y = 0;

julia> println(x < y ? "less than" : "not less than")
not less than

اگر عبارت x < y صحیح باشد، داخل عملگر سه تایی "less than" را اختصاص می دهد و در غیر این صورت "not less than". برای صورت اصلی مثال راه ۳ تایی نیازمند استفاده پیاپی و زنجیری از عملگر سه تایی هستیم:

julia> test(x, y) = println(x < y ? "x is less than y"  :
              x > y ? "x is greater than y" : "x is equal to y")
test (generic function with 1 method)

julia> test(1, 2)
x is less than y

julia> test(2, 1)
x is greater than y

julia> test(1, 1)
x is equal to y

برای ساده سازی زنجیری نوشتن، عملگر به صورت راست به چپ کار می کند.

این قابل ملاحظه است که مثل if-elseif-else، عبارت قبل و بعد از : ارزیابی می شود اگر عبارت شرطی مقدار true یا false داشته باشد:

julia> v(x) = (println(x); x)
v (generic function with 1 method)

julia> 1 < 2 ? v("yes") : v("no")
yes
"yes"

julia> 1 > 2 ? v("yes") : v("no")
no
"no"

ارزیابی اتصال کوتاه

به ترتیب عملگر های && و || درجولیا برابرند با ٬و٬ و ٬یا٬ منطقی. آن ها یک ویژگی اضافه ای دارند به نام ارزیابی اتصال کوتاه به طوری که در آن لزوما ورودی دوم مورد بررسی قرار نمی گیرد همچنان که در پایین توضیح داده شده است ( همچنین عملگر های بیتی & و | وجود دارند که از آن ها در به عنوان با ٬و٬ و ٬یا٬ منطقی بدون اتصال کوتاه می توان استفاده کرد اما هشیار باشد که & و | اولویت بیشتری نسبت به && و || دارند).

ارزیابی اتصال کوتاه کاملا شبیه ارزیابی شرطی است. این رفتار در اکثر زبان های برنامه نویسی که عملگر های && و || را دارند پیدا می شود به طوری که یک سری عبارت بولی با استفاده از این عملگر ها به هم متصل شده اند و فقط کمترین تعداد از عبارت ها که نیاز به بررسی جهت ارزیابی عبارت کل دارد مورد بررسی قرار می گیرد. به طور صریح معنی اش این است که:

 • در عبارت a && b، زیر عبارت b فقط زمانی ارزیابی می شود که a صحیح باشد.
 • در عبارت a || b، زیر عبارت b فقط زمانی ارزیابی می شود که a غلط باشد.

دلیلش این است که a && b باید غلط باشد اگر a غلط باشد صرف نظر از مقدار b. مشابها مقدار a || b باید صحیح باشد اگر a صحیح باشد صرف نظر از مقدار b. هر دو عملگر && و || از راست اعمال می شوند، اما && الویت بالاتری نسبت به || دارد. آسان است این رفتار را آزمایش کنیم:

julia> t(x) = (println(x); true)
t (generic function with 1 method)

julia> f(x) = (println(x); false)
f (generic function with 1 method)

julia> t(1) && t(2)
1
2
true

julia> t(1) && f(2)
1
2
false

julia> f(1) && t(2)
1
false

julia> f(1) && f(2)
1
false

julia> t(1) || t(2)
1
true

julia> t(1) || f(2)
1
true

julia> f(1) || t(2)
1
2
true

julia> f(1) || f(2)
1
2
false

شما می توانید به سادگی مانند بالا وابستگی و اولویت ترکیب های مختلف از && و || را بررسی کنید.

این رفتار به صورت پر تکرار در جولیا استفاده می شود که یک فرم جایگزین برای if های کوتاه است. به جای if <cond> <statement> end، می توان نوشت <cond> && <statement>(که خوانده می شود و ). به طور مشابه به جای if ! <cond> <statement> end می توان نوشت <cond> || <statement>(که خوانده می شود یا ).

برای مثال تابع بازگشتی فاکتوریل را می توان به صورت زیر تعریف کرد

julia> function fact(n::Int)
      n >= 0 || error("n must be non-negative")
      n == 0 && return 1
      n * fact(n-1)
    end
fact (generic function with 1 method)

julia> fact(5)
120

julia> fact(0)
1

julia> fact(-1)
ERROR: n must be non-negative
Stacktrace:
 [1] error at ./error.jl:33 [inlined]
 [2] fact(::Int64) at ./none:2
 [3] top-level scope

Boolean operations without short-circuit evaluation can be done with the bitwise boolean operators introduced in Mathematical Operations and Elementary Functions: & and |. These are normal functions, which happen to support infix operator syntax, but always evaluate their arguments:

julia> f(1) & t(2)
1
2
false

julia> t(1) | t(2)
1
2
true

Just like condition expressions used in if, elseif or the ternary operator, the operands of && or || must be boolean values (true or false). Using a non-boolean value anywhere except for the last entry in a conditional chain is an error:

julia> 1 && true
ERROR: TypeError: non-boolean (Int64) used in boolean context

On the other hand, any type of expression can be used at the end of a conditional chain. It will be evaluated and returned depending on the preceding conditionals:

julia> true && (x = (1, 2, 3))
(1, 2, 3)

julia> false && (x = (1, 2, 3))
false

Repeated Evaluation: Loops

There are two constructs for repeated evaluation of expressions: the while loop and the for loop. Here is an example of a while loop:

julia> i = 1;

julia> while i <= 5
      println(i)
      global i += 1
    end
1
2
3
4
5

The while loop evaluates the condition expression (i <= 5 in this case), and as long it remains true, keeps also evaluating the body of the while loop. If the condition expression is false when the while loop is first reached, the body is never evaluated.

The for loop makes common repeated evaluation idioms easier to write. Since counting up and down like the above while loop does is so common, it can be expressed more concisely with a for loop:

julia> for i = 1:5
      println(i)
    end
1
2
3
4
5

Here the 1:5 is a range object, representing the sequence of numbers 1, 2, 3, 4, 5. The for loop iterates through these values, assigning each one in turn to the variable i. One rather important distinction between the previous while loop form and the for loop form is the scope during which the variable is visible. If the variable i has not been introduced in another scope, in the for loop form, it is visible only inside of the for loop, and not outside/afterwards. You'll either need a new interactive session instance or a different variable name to test this:

julia> for j = 1:5
      println(j)
    end
1
2
3
4
5

julia> j
ERROR: UndefVarError: j not defined

See [Scope of Variables](@ref scope-of-variables) for a detailed explanation of variable scope and how it works in Julia.

In general, the for loop construct can iterate over any container. In these cases, the alternative (but fully equivalent) keyword in or is typically used instead of =, since it makes the code read more clearly:

julia> for i in [1,4,0]
      println(i)
    end
1
4
0

julia> for s ["foo","bar","baz"]
      println(s)
    end
foo
bar
baz

Various types of iterable containers will be introduced and discussed in later sections of the manual (see, e.g., [Multi-dimensional Arrays](@ref man-multi-dim-arrays)).

It is sometimes convenient to terminate the repetition of a while before the test condition is falsified or stop iterating in a for loop before the end of the iterable object is reached. This can be accomplished with the break keyword:

julia> i = 1;

julia> while true
      println(i)
      if i >= 5
        break
      end
      global i += 1
    end
1
2
3
4
5

julia> for j = 1:1000
      println(j)
      if j >= 5
        break
      end
    end
1
2
3
4
5

Without the break keyword, the above while loop would never terminate on its own, and the for loop would iterate up to 1000. These loops are both exited early by using break.

In other circumstances, it is handy to be able to stop an iteration and move on to the next one immediately. The continue keyword accomplishes this:

julia> for i = 1:10
      if i % 3 != 0
        continue
      end
      println(i)
    end
3
6
9

This is a somewhat contrived example since we could produce the same behavior more clearly by negating the condition and placing the println call inside the if block. In realistic usage there is more code to be evaluated after the continue, and often there are multiple points from which one calls continue.

Multiple nested for loops can be combined into a single outer loop, forming the cartesian product of its iterables:

julia> for i = 1:2, j = 3:4
      println((i, j))
    end
(1, 3)
(1, 4)
(2, 3)
(2, 4)

With this syntax, iterables may still refer to outer loop variables; e.g. for i = 1:n, j = 1:i is valid. However a break statement inside such a loop exits the entire nest of loops, not just the inner one. Both variables (i and j) are set to their current iteration values each time the inner loop runs. Therefore, assignments to i will not be visible to subsequent iterations:

julia> for i = 1:2, j = 3:4
      println((i, j))
      i = 0
    end
(1, 3)
(1, 4)
(2, 3)
(2, 4)

If this example were rewritten to use a for keyword for each variable, then the output would be different: the second and fourth values would contain 0.

Multiple containers can be iterated over at the same time in a single for loop using zip:

julia> for (j, k) in zip([1 2 3], [4 5 6 7])
      println((j,k))
    end
(1, 4)
(2, 5)
(3, 6)

Using zip will create an iterator that is a tuple containing the subiterators for the containers passed to it. The zip iterator will iterate over all subiterators in order, choosing the ith element of each subiterator in the ith iteration of the for loop. Once any of the subiterators run out, the for loop will stop.

Exception Handling

When an unexpected condition occurs, a function may be unable to return a reasonable value to its caller. In such cases, it may be best for the exceptional condition to either terminate the program while printing a diagnostic error message, or if the programmer has provided code to handle such exceptional circumstances then allow that code to take the appropriate action.

Built-in Exceptions

Exceptions are thrown when an unexpected condition has occurred. The built-in Exceptions listed below all interrupt the normal flow of control.

Exception
ArgumentError
BoundsError
CompositeException
DimensionMismatch
DivideError
DomainError
EOFError
ErrorException
InexactError
InitError
InterruptException
InvalidStateException
KeyError
LoadError
OutOfMemoryError
ReadOnlyMemoryError
RemoteException
MethodError
OverflowError
Meta.ParseError
SystemError
TypeError
UndefRefError
UndefVarError
StringIndexError

For example, the sqrt function throws a DomainError if applied to a negative real value:

julia> sqrt(-1)
ERROR: DomainError with -1.0:
sqrt will only return a complex result if called with a complex argument. Try sqrt(Complex(x)).
Stacktrace:
[...]

You may define your own exceptions in the following way:

julia> struct MyCustomException <: Exception end

The throw function

Exceptions can be created explicitly with throw. For example, a function defined only for nonnegative numbers could be written to throw a DomainError if the argument is negative:

julia> f(x) = x>=0 ? exp(-x) : throw(DomainError(x, "argument must be nonnegative"))
f (generic function with 1 method)

julia> f(1)
0.36787944117144233

julia> f(-1)
ERROR: DomainError with -1:
argument must be nonnegative
Stacktrace:
 [1] f(::Int64) at ./none:1

Note that DomainError without parentheses is not an exception, but a type of exception. It needs to be called to obtain an Exception object:

julia> typeof(DomainError(nothing)) <: Exception
true

julia> typeof(DomainError) <: Exception
false

Additionally, some exception types take one or more arguments that are used for error reporting:

julia> throw(UndefVarError(:x))
ERROR: UndefVarError: x not defined

This mechanism can be implemented easily by custom exception types following the way UndefVarError is written:

julia> struct MyUndefVarError <: Exception
      var::Symbol
    end

julia> Base.showerror(io::IO, e::MyUndefVarError) = print(io, e.var, " not defined")

توجه

When writing an error message, it is preferred to make the first word lowercase. For example,

size(A) == size(B) || throw(DimensionMismatch("size of A not equal to size of B"))

is preferred over

size(A) == size(B) || throw(DimensionMismatch("Size of A not equal to size of B")).

However, sometimes it makes sense to keep the uppercase first letter, for instance if an argument to a function is a capital letter:

size(A,1) == size(B,2) || throw(DimensionMismatch("A has first dimension...")).

Errors

The error function is used to produce an ErrorException that interrupts the normal flow of control.

Suppose we want to stop execution immediately if the square root of a negative number is taken. To do this, we can define a fussy version of the sqrt function that raises an error if its argument is negative:

julia> fussy_sqrt(x) = x >= 0 ? sqrt(x) : error("negative x not allowed")
fussy_sqrt (generic function with 1 method)

julia> fussy_sqrt(2)
1.4142135623730951

julia> fussy_sqrt(-1)
ERROR: negative x not allowed
Stacktrace:
 [1] error at ./error.jl:33 [inlined]
 [2] fussy_sqrt(::Int64) at ./none:1
 [3] top-level scope

If fussy_sqrt is called with a negative value from another function, instead of trying to continue execution of the calling function, it returns immediately, displaying the error message in the interactive session:

julia> function verbose_fussy_sqrt(x)
      println("before fussy_sqrt")
      r = fussy_sqrt(x)
      println("after fussy_sqrt")
      return r
    end
verbose_fussy_sqrt (generic function with 1 method)

julia> verbose_fussy_sqrt(2)
before fussy_sqrt
after fussy_sqrt
1.4142135623730951

julia> verbose_fussy_sqrt(-1)
before fussy_sqrt
ERROR: negative x not allowed
Stacktrace:
 [1] error at ./error.jl:33 [inlined]
 [2] fussy_sqrt at ./none:1 [inlined]
 [3] verbose_fussy_sqrt(::Int64) at ./none:3
 [4] top-level scope

The try/catch statement

The try/catch statement allows for Exceptions to be tested for, and for the graceful handling of things that may ordinarily break your application. For example, in the below code the function for square root would normally throw an exception. By placing a try/catch block around it we can mitigate that here. You may choose how you wish to handle this exception, whether logging it, return a placeholder value or as in the case below where we just printed out a statement. One thing to think about when deciding how to handle unexpected situations is that using a try/catch block is much slower than using conditional branching to handle those situations. Below there are more examples of handling exceptions with a try/catch block:

julia> try
      sqrt("ten")
    catch e
      println("You should have entered a numeric value")
    end
You should have entered a numeric value

try/catch statements also allow the Exception to be saved in a variable. The following contrived example calculates the square root of the second element of x if x is indexable, otherwise assumes x is a real number and returns its square root:

julia> sqrt_second(x) = try
      sqrt(x[2])
    catch y
      if isa(y, DomainError)
        sqrt(complex(x[2], 0))
      elseif isa(y, BoundsError)
        sqrt(x)
      end
    end
sqrt_second (generic function with 1 method)

julia> sqrt_second([1 4])
2.0

julia> sqrt_second([1 -4])
0.0 + 2.0im

julia> sqrt_second(9)
3.0

julia> sqrt_second(-9)
ERROR: DomainError with -9.0:
sqrt will only return a complex result if called with a complex argument. Try sqrt(Complex(x)).
Stacktrace:
[...]

Note that the symbol following catch will always be interpreted as a name for the exception, so care is needed when writing try/catch expressions on a single line. The following code will not work to return the value of x in case of an error:

try bad() catch x end

Instead, use a semicolon or insert a line break after catch:

try bad() catch; x end

try bad()
catch
  x
end

The power of the try/catch construct lies in the ability to unwind a deeply nested computation immediately to a much higher level in the stack of calling functions. There are situations where no error has occurred, but the ability to unwind the stack and pass a value to a higher level is desirable. Julia provides the rethrow, backtrace, catch_backtrace and Base.catch_stack functions for more advanced error handling.

finally Clauses

In code that performs state changes or uses resources like files, there is typically clean-up work (such as closing files) that needs to be done when the code is finished. Exceptions potentially complicate this task, since they can cause a block of code to exit before reaching its normal end. The finally keyword provides a way to run some code when a given block of code exits, regardless of how it exits.

For example, here is how we can guarantee that an opened file is closed:

f = open("file")
try
  # operate on file f
finally
  close(f)
end

When control leaves the try block (for example due to a return, or just finishing normally), close(f) will be executed. If the try block exits due to an exception, the exception will continue propagating. A catch block may be combined with try and finally as well. In this case the finally block will run after catch has handled the error.

Tasks (aka Coroutines)

Tasks are a control flow feature that allows computations to be suspended and resumed in a flexible manner. We mention them here only for completeness; for a full discussion see [Asynchronous Programming](@ref man-asynchronous).