شبکه و مسیرها

جولیا یک رابط قدرتمند برای کار کردن با اشیا مسیری ورودی/خروجی مثل ترمینال‌ها، پایپ‌ها و سوکت‌های TCP فراهم می‌کند. این رابط، اگر چه در سطح دستگاه غیرهمزمان است، اما به صورت همزمان به برنامه‌نویس ارائه می‌شود و معمولا هم توجه به عملیات‌های غیرهمزمان لایه‌های زیرین ضروری نیست. این ویژگی به وسیله‌ی استفاده‌ی مکرر از رشته‌های همکارانه‌ی جولیا ([coroutine](@ref man-tasks)) حاصل می‌شود.

مسیر پایه‌ای ورودی/خروجی

همه‌ی مسیر‌های جولیا حداقل به شکل یکی از متدهای read یا write ظاهر می‌شوند که مسیر را به عنوان ورودی اول‌شان می‌گیرند. برای مثال:

julia> write(stdout, "Hello World"); # suppress return value 11 with ;
Hello World
julia> read(stdin, Char)

'\n': ASCII/Unicode U+000a (category Cc: Other, control)

توجه کنید که write ۱۱ را خروجی می‌دهد که برابر است با تعداد بایت‌های Hello World که در مسیر stdout نوشته شده است ولی این مقدار خروجی به وسیله‌ی ; کنترل می‌شود.

در اینجا انتر دوباره فشار داده شد تا جولیا خط بعدی را بخواند. حالا، همانطور که در این مثال می‌بینید، write داده‌ای را که قرار است بنویسد به عنوان ورودی دومش می‌گیرد در حالی که read نوع داده‌ای که قرار است بخواند را به عنوان ورودی دوم می‌گیرد.

برای مثال، برای خواندن یک آرایه ساده از نوع بایت، می‌توانیم این‌گونه عمل کنیم:

julia> x = zeros(UInt8, 4)
4-element Array{UInt8,1}:
 0x00
 0x00
 0x00
 0x00

julia> read!(stdin, x)
abcd
4-element Array{UInt8,1}:
 0x61
 0x62
 0x63
 0x64

هر چند، از آن جا که این کار کمی زحمت دارد، چندین متد مناسب دیگر آماده شده است. برای مثال، کد بالا را می‌توانستیم به این شکل بنویسیم:

julia> read(stdin, 4)
abcd
4-element Array{UInt8,1}:
 0x61
 0x62
 0x63
 0x64

یا اگر می‌خواستیم به جای این کار، کل سطر را بخوانیم:

julia> readline(stdin)
abcd
"abcd"

توجه کنید بسته به تنظیمات ترمینال شما، TTY شما ممکن است خط بافر شده باشد و بنابراین ممکن است یک انتر اضافی قبل از ارسال داده‌ها به جولیا لازم باشد.

برای خواندن هر خط از stdin می‌توانید از eachline استفاده کنید:

for line in eachline(stdin)
  print("Found $line")
end

یا از read اگر می‌خواستید به جای این کار با کاراکتر بخوانید:

while !eof(stdin)
  x = read(stdin, Char)
  println("Found: $x")
end

ورودی/خروچی متنی

توجه کنید که متد write که در بالا به آن اشاره شد روی مسیرهای دودویی عمل می‌کند. به طور خاص، مقادیر هیچ نمایش متنی متعارفی تبدیل نمی‌شود بلکه به شکل زیر نوشته می‌شود:

julia> write(stdout, 0x61); # suppress return value 1 with ;
a

توجه کنید که a به وسیله‌ی تابع write در stdout نوشته شده است و مقدار خروجی برابر با ‍‍1 است (زیرا 0x61 یک بایت است).

برای ورودی/خروجی متنی بسته به نیازهای‌تان از متدهای print یا show استفاده کنید (برای دیدن این دو متد و جزئیات تفاوت بین آن‌ها مستندات را ببینید):

julia> print(stdout, 0x61)
97

برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی پیاده‌سازی متدهای نمایش به شکل دلخواه [نمایش دلخواه](@ref man-custom-pretty-printing) را ببینید.

ویژگی‌های متنی خروجی IO

گاهی اوقات خروجی IO می تواند از امکان انتقال اطلاعات متنی به متدهای نمایش بهره‌مند شود. شی IOContext این بستر را برای به اشتراک گذاشتن فراداده‌ی دلخواه با یک شی IO فراهم می‌کند. برای مثال، :compact => true یک پارامتر راهنما به شی IO اضافه می‌کند که روش نمایش مورد استفاده باید خروجی کوتاه‌تری چاپ کند (اگر چنین کاری انجام‌شدنی باشد). برای دیدن لیست ویژگی‌های متعارف مستندات را ببینید)

کار با فایل

مثل بسیاری از محیط‌های دیگر، جولیا دارای یک تابع open است که یک نام فایل می‌گیرد و یک شی IOStream برمی‌گرداند که با استفاده از آن می‌توانید از آن فایل بخوانید یا در آن بنویسید. برای مثال اگر ما یک فایل به نام hello.txt داشته باشیم که محتوایش Hello, World! باشد:

julia> f = open("hello.txt")
IOStream(<file hello.txt>)

julia> readlines(f)
1-element Array{String,1}:
 "Hello, World!"

اگر می‌خواهید در یک فایل چیزی بنویسید، می‌توانید آن را با نشانه‌ی "w" باز کنید:

julia> f = open("hello.txt","w")
IOStream(<file hello.txt>)

julia> write(f,"Hello again.")
12

اگر بعد از اجرای کد بالا محتوای فایل hello.txt را بررسی کنید، متوجه خواهید شد که خالی است. در واقع هنوز هیچ چیزی بر روی حافظه نوشته نشده است. این به این خاطر است که IOStream باید قبل از این که نوشته بر روی حافظه وارد شود، بسته شود:

julia> close(f)

بررسی مجدد hello.txt نشان خواهد داد که محتوای آن تغییر کرده است.

باز کردن یک فایل، اعمال یک سری تغییرات بر محتوای آن و سپس بستن آن یک الگوی بسیار مرسوم است. برای راحت‌تر کردن این کار فراخوانی دیگری از open وجود دارد که یک تابع را به عنوان ورودی اول خود و اسم فایل را به عنوان ورودی دوم می‌گیرد، فایل را باز می‌کند، تابع را با ورودی فایل مورد نظر فراخوانی می‌کند و سپس دوباره آن را می‌بندد. برای مثال، تابع داده شده:

function read_and_capitalize(f::IOStream)
  return uppercase(read(f, String))
end

می‌توانید به این شکل فرخوانی کنید:

julia> open(read_and_capitalize, "hello.txt")
"HELLO AGAIN."

برای باز کردن hello.txt تابع read_and_capitalize را روی آن فراخوانی کنید، فایل hello.txt را ببندید و محتوایی را که حروف به حروف بزرگ تبدیل شدن را خروجی بگیرید.

برای جلوگیری از تعریف یک تابع مشخص اسم‌دار، می‌توانید از دستور do استفاده کنید که یک تابع مخفی مجازی می‌سازد:

julia> open("hello.txt") do f
      uppercase(read(f, String))
    end
"HELLO AGAIN."

یک مثال ساده از TCP

اجازه دهید سراغ یک مثال ساده از به‌کار‌گیری سوکت‌های TCP برویم. این ساختار در یک بسته‌ی کتابخانه‌‌ی استاندارد به نام Sockets موجود است. ابتدا بیایید یک سرور ساده بسازیم:

julia> using Sockets

julia> @async begin
      server = listen(2000)
      while true
        sock = accept(server)
        println("Hello World\n")
      end
    end
Task (runnable) @0x00007fd31dc11ae0

برای کسانی که با API سوکت Unix آشنایی دارند، نام متد آشنا خواهد بود، اگر چه استفاده‌ی آن‌ها قدری ساده‌تر از API خام سوکت Unix است. فراخوانی اول listen سروری خواهد ساخت که آماده‌ی دریافت کانکشن ورودی روی یک پورت مشخص، (۲۰۰۰) در این مثال، است. همچنین ممکن است همین تابع برای ساختن انواع مختلف سرور استفاده شود:

julia> listen(2000) # Listens on localhost:2000 (IPv4)
Sockets.TCPServer(active)

julia> listen(ip"127.0.0.1",2000) # Equivalent to the first
Sockets.TCPServer(active)

julia> listen(ip"::1",2000) # Listens on localhost:2000 (IPv6)
Sockets.TCPServer(active)

julia> listen(IPv4(0),2001) # Listens on port 2001 on all IPv4 interfaces
Sockets.TCPServer(active)

julia> listen(IPv6(0),2001) # Listens on port 2001 on all IPv6 interfaces
Sockets.TCPServer(active)

julia> listen("testsocket") # Listens on a UNIX domain socket
Sockets.PipeServer(active)

julia> listen("\\\\.\\pipe\\testsocket") # Listens on a Windows named pipe
Sockets.PipeServer(active)

توجه کنید که نوع خروجی فراخوانی آخر متفاوت است. این به خاطر این است که این سرور به TCP گوش نمی‌دهد. بلکه به یک سوکت تحت عنوان پایپ (ویندوز) یا UNIX گوش می‌دهد. همچنین توجه کنید که ویندوزی که تحت عنوان پایپ است یک الگوی مشخص دارد مثل اسم پیشوند (\\.\pipe\) که به طور یکتا نوع فایل. را مشخص می‌کند. The difference between TCP and named pipes or UNIX domain sockets is subtle and has to do with the accept and connect methods. The accept method retrieves a connection to the client that is connecting on the server we just created, while the connect function connects to a server using the specified method. The connect function takes the same arguments as listen, so, assuming the environment (i.e. host, cwd, etc.) is the same you should be able to pass the same arguments to connect as you did to listen to establish the connection. So let's try that out (after having created the server above):

julia> connect(2000)
TCPSocket(open, 0 bytes waiting)

julia> Hello World

As expected we saw "Hello World" printed. So, let's actually analyze what happened behind the scenes. When we called connect, we connect to the server we had just created. Meanwhile, the accept function returns a server-side connection to the newly created socket and prints "Hello World" to indicate that the connection was successful.

A great strength of Julia is that since the API is exposed synchronously even though the I/O is actually happening asynchronously, we didn't have to worry about callbacks or even making sure that the server gets to run. When we called connect the current task waited for the connection to be established and only continued executing after that was done. In this pause, the server task resumed execution (because a connection request was now available), accepted the connection, printed the message and waited for the next client. Reading and writing works in the same way. To see this, consider the following simple echo server:

julia> @async begin
      server = listen(2001)
      while true
        sock = accept(server)
        @async while isopen(sock)
          write(sock, readline(sock, keep=true))
        end
      end
    end
Task (runnable) @0x00007fd31dc12e60

julia> clientside = connect(2001)
TCPSocket(RawFD(28) open, 0 bytes waiting)

julia> @async while isopen(clientside)
      write(stdout, readline(clientside, keep=true))
    end
Task (runnable) @0x00007fd31dc11870

julia> println(clientside,"Hello World from the Echo Server")
Hello World from the Echo Server

As with other streams, use close to disconnect the socket:

julia> close(clientside)

Resolving IP Addresses

One of the connect methods that does not follow the listen methods is connect(host::String,port), which will attempt to connect to the host given by the host parameter on the port given by the port parameter. It allows you to do things like:

julia> connect("google.com", 80)
TCPSocket(RawFD(30) open, 0 bytes waiting)

At the base of this functionality is getaddrinfo, which will do the appropriate address resolution:

julia> getaddrinfo("google.com")
ip"74.125.226.225"

Asynchronous I/O

All I/O operations exposed by Base.read and Base.write can be performed asynchronously through the use of [coroutines](@ref man-tasks). You can create a new coroutine to read from or write to a stream using the @async macro:

julia> task = @async open("foo.txt", "w") do io
      write(io, "Hello, World!")
    end;

julia> wait(task)

julia> readlines("foo.txt")
1-element Array{String,1}:
 "Hello, World!"

It's common to run into situations where you want to perform multiple asynchronous operations concurrently and wait until they've all completed. You can use the @sync macro to cause your program to block until all of the coroutines it wraps around have exited:

julia> using Sockets

julia> @sync for hostname in ("google.com", "github.com", "julialang.org")
      @async begin
        conn = connect(hostname, 80)
        write(conn, "GET / HTTP/1.1\r\nHost:$(hostname)\r\n\r\n")
        readline(conn, keep=true)
        println("Finished connection to $(hostname)")
      end
    end
Finished connection to google.com
Finished connection to julialang.org
Finished connection to github.com