تعبیه جولیا

همانطور که در Calling C و Fortran Code , دیده ایم جولیا یک راه ساده و به صرفه دارد که توابع را که در C نوشته شده اند را صدا بزند. اما موقعیت هایی وجود دارند که برعکس این روند نیاز است یعنی صدا زدن توابع جولیا از زبان C. این کار می تواند استفاده شود تا جولیا را با یک پروژه c/c++ بزرگتر ادغام کند بدون نیاز به دوباره نوشتن همه چیز در C/C++. جولیا یک API C دارد تا این کار را ممکن کند.همانند تقریبا همه زبان های برنامه نویسی که امکان این را دارند که توابع C را صدا بزنند , API C جولیا هم می تواند استفاده شود برای ساخت پل های بیش تر به زبان ها (برای مثال صدا زدن جولیا از Python یا #C)

تعبیه سطح بالا

__ توجه: __ این قسمت تعبیه کد جولیا را در زبان C روی سیستم عامل های شبه یونیکس پوشش می دهد. برای انجام دادن این کار روی ویندوز لطفا بخش بعد را نگاه کنید. با یک برنامه ساده C شروع می کنیم که ابتدا جولیا را مقدار دهی اولیه می کند و سپس کد جولیا را صدا می زند:

#include <julia.h>
JULIA_DEFINE_FAST_TLS() // only define this once, in an executable (not in a shared library) if you want fast code.

int main(int argc, char *argv[])
{
  /* required: setup the Julia context */
  jl_init();

  /* run Julia commands */
  jl_eval_string("print(sqrt(2.0))");

  /* strongly recommended: notify Julia that the
     program is about to terminate. this allows
     Julia time to cleanup pending write requests
     and run all finalizers
  */
  jl_atexit_hook(0);
  return 0;
}

برای اینکه این برنامه را بسازید باید مسیر هدر جولیا را در مسیر include قراردهید و با libjulia لینک کنید. برای مثال, وقتی که جولیا در $JULIA_DIR نصب شد می توانید برنامه تست بالا را یعنی test.c را با gcc با استفاده از کد زیر اجرا کنید:

gcc -o test -fPIC -I$JULIA_DIR/include/julia -L$JULIA_DIR/lib -Wl,-rpath,$JULIA_DIR/lib test.c -ljulia

از سوی دیگر به برنامه embedding.c در درخت منبع (source tree) جولیا در فولدر test/embedding/نگاه کنید. فایل برنامه cli/loader_exe.c یک مثال ساده دیگر است از اینکه چطور گزینه های jl_options را تنظیم کنیددرحالیکه با libjulia لینک می کنید.

اولین چیزی که باید انجام شود قبل صدا زدن هر تابع دیگر جولیا در C این است که جولیا مقدار دهی اولیه شود. این کار با صدا زدن jl_init انجام می شود که تلاش می کند که به صورت خودکار محل نصب جولیا را تشخیص دهد. اگر شما می خواهید که یک مکان دلخواه را مشخص کنید یا مشخص کنید که کدام سیستم ایمیج لود شود از jl_init_with_image استفاده کنید.

عبارت دوم در برنامه test با استفاده از صدا زدن jl_eval_string یک عبارت جولیا را بررسی و اجرا می کند.

قبل از اینکه برنامه اجرا شود به شدت توصیه می شود که jl_atexit_hook را صدا بزنید. برنامه بالا این عبارت را قبل از بازگشت از main صدا می زند.

توجه

در حال حاضر لینک کردن با کتاب خانه اشتراکی libjulia به صورت پویا نیاز به رد شدن از RTLD_GLOBAL دارد. در پایتون این کار به صورت زیر است:

>>> julia=CDLL('./libjulia.dylib',RTLD_GLOBAL)
>>> julia.jl_init.argtypes = []
>>> julia.jl_init()
250593296

توجه

اگر برنامه جولیا نیاز به دسترسی کد هایی از برنامه اصلی داشته باشد ممکن است نیاز باشد که پرچم لینک دهنده(linker flag) -Wl,--export-dynamic روی لینوکس در زمان اجرا علاوه بر آن هایی که توسط julia-config.jl تولید شده اند که در پایین توضیح داده شده است اضافه شود. این کار زمان اجرای کتابخانه اشتراکی واجب نیست.

استفاده از julia-config برای تعیین کردن پارامتر های ساخت به صورت خودکار

فایل julia-config.jl ساخته شده است که کمک کند در مشخص کردن اینکه چه پارامتر های ساختی برای یک برنامه ای که جولیا را تعبیه کرده است لازم است. این فایل از پارامتر های ساخت و از پیکر بندی سیستم توزیع خاص جولیا که توسط آن فراخوانی می شود استفاده می کند تا پرچم های اجرا (compiler flags) های ضروری را برای برنامه ای که جولیا را تعبیه می کند صادر کند تا با آن توزیع تعامل کند. این فایل در دایرکتوری داده های اشتراکی جولیا قرار دارد.

مثال

#include <julia.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
  jl_init();
  (void)jl_eval_string("println(sqrt(2.0))");
  jl_atexit_hook(0);
  return 0;
}

در خط فرمان (Command Line)

یک استفاده ساده از این فایل از طریق خط فرمان (Command Line) است. فرض کنید که julia-config.jl در آدرس /usr/local/julia/share/julia قرار گرفته است در این صورت این فایل می تواند از طریق خط فرمان (Command Line) به صورت مستقیم فراخوانی شود و هر ترکیبی از سه پرچم (flag) را داشته باشد :

/usr/local/julia/share/julia/julia-config.jl
Usage: julia-config [--cflags|--ldflags|--ldlibs]

اگر سورس مثال بالا در فایل embed_example.c ذخیره شود در این صورت دستور بعدی آن را به یک برنامه در حال اجرا روی لینوس و ویندوز (محیط MSYS2) کامپایل میکند یا اگر روی OS/X هستید کافیست clang را جایگزین gcc کنید.:

/usr/local/julia/share/julia/julia-config.jl --cflags --ldflags --ldlibs | xargs gcc embed_example.c

استفاده در ساخت فایل ها

اما در حالت عمومی تعبیه پروژه ها پیچیده تر از مثال بالا هستند بنابراین قسمت بعدی امکان پشتیبانی عمومی ساخت فایل را می دهد با فرض ساخت GNU به این دلیل استفاده از بسط درشت (macro expansion) shell. علاوه بر این اگر چه ممکن است که julia-config.jl چندین بار در آدرس /usr/local پیدا شود این حالت ضرورتا پیش نمی آید اما جولیا می تواند استفاده شود تا julia-config.jl را قرار دهد و ساخت فایل (makefile) می تواند برای این کار استفاده شود. در این جا مثال بالا گسترش پیدا کرده است تا در ساخت فایل استفاده شود:

JL_SHARE = $(shell julia -e 'print(joinpath(Sys.BINDIR, Base.DATAROOTDIR, "julia"))')
CFLAGS  += $(shell $(JL_SHARE)/julia-config.jl --cflags)
CXXFLAGS += $(shell $(JL_SHARE)/julia-config.jl --cflags)
LDFLAGS += $(shell $(JL_SHARE)/julia-config.jl --ldflags)
LDLIBS  += $(shell $(JL_SHARE)/julia-config.jl --ldlibs)

all: embed_example

حال دستور ساخت تنها دستور make است.

تعبیه سطح بالا روی ویندوز از طریق ویژوال استودیو

اگر متغیر محیطی JULIA_DIR تنظیم نشده باشد آن را قبل از شروع کردن ویژوال استودیو با استفاده از پنل سیستم (System Panel) اضافه کنید. پوشه bin تحت JULIA_DIR باید در مسیر سیستم (system PATH) باشد.

با باز کردن ویژوال استودیو و ساختن یک پروژه برنامه کنسولی (Console Application) جدید شروع می کنیم. به اخر هدر فایل 'stdafx.h' خط های بعدی را اضافه کنید:

#include <julia.h>

سپس تابع main() را در پروژه با این کد جایگزین کنید:

int main(int argc, char *argv[])
{
  /* required: setup the Julia context */
  jl_init();

  /* run Julia commands */
  jl_eval_string("print(sqrt(2.0))");

  /* strongly recommended: notify Julia that the
     program is about to terminate. this allows
     Julia time to cleanup pending write requests
     and run all finalizers
  */
  jl_atexit_hook(0);
  return 0;
}

قدم بعدی این است که پروژه را تنظیم کنید تا فایل های include جولیا را و کتابخانه ها را پیدا کنید. مهم است که بدانید که نسخه نصب شده جولیا شما ۳۲ بیت است یا ۶۴ بیت. هر هر پیکر بندی پلتفرم را که با نسخه نصب شده جولیا تطابق ندارد قبل از ادامه دادن حذف کنید.

با استفاده از دیالوگ ویژگی های پروژه (Properties) به C/C++ | General بروید و $(JULIA_DIR)\include\julia\ را به ویژگی مسیرهای اضافی include (Additional Include Directories) اضافه کنید. سپس به قسمت Linker | General بروید و $(JULIA_DIR)\lib را به ویژگی مسیرهای اضافی کتابخانه (Additional Library Directories) اضافه کنید. در آخر تحت Linker | Input به لیست کتابخانه ها libjulia.dll.a;libopenlibm.dll.a; را اضافه کنید.

در این مرحله پروژه باید ساخته شود و اجرا شود.

انواع تبدیل

برنامه های واقعی تنها لازم ندارند که عبارت ها را اجرا کنند بلکه نیاز دارند که مقادیر خود را به برنامه میزبان برگرداند. jl_eval_string یک jl_value_t* را بر می گرداند که یک نشانگر است به یک شی جولیا پشته اختصاص داده شده (heap-allocated). ذخیره کردن انواع ساده داده ها برای مثال Float64 به این روش boxing گفته می شود و استخراج داده های اولیه ذخیره شده unboxing گفته می شود. برنامه نمونه گسترش یافته ما که ریشه دوم را در جولیا محاسبه می کند و نتیجه را در زبان C دوباره می خواند به شکل زیر است:

jl_value_t *ret = jl_eval_string("sqrt(2.0)");

if (jl_typeis(ret, jl_float64_type)) {
  double ret_unboxed = jl_unbox_float64(ret);
  printf("sqrt(2.0) in C: %e \n", ret_unboxed);
}
else {
  printf("ERROR: unexpected return type from sqrt(::Float64)\n");
}

برای اینکه چک کنیم که ایا ret یک نوع مشخص جولیا است می توانیم از توابع jl_isa یا jl_typeis و یا jl_is_... استفاده کنیم. با تایپ کردن typeof(sqrt(2.0)) در Julia shell می توانیم ببینیم که نوع بازگشت شده Float64 (double در C) است. برای اینکه مقدار ذخیره شده جولیا را تبدیل کنیم به یک رقم اعشاری (double) در C تابع jl_unbox_float64 در قطعه کد بالا استفاده می شود.

توابع متناظر jl_box_... برای تبدیل به نوع دیگری استفاده می شود :

jl_value_t *a = jl_box_float64(3.0);
jl_value_t *b = jl_box_float32(3.0f);
jl_value_t *c = jl_box_int32(3);

همانطور که خواهیم دید ذخیره سازی (boxing) برای صدا زدن توابع جولیا با ارگومان های خاص لازم است.

صدا زدن توابع جولیا

در حالی که jl_eval_string به زبان C اجازه می دهد که نتیجه یک عبارت جولیا را بگیرد اجازه رد شدن ارگومان های محاسبه شده در C را به جولیا نمی دهد.برای این کار نیاز دارید که به صورت مستقیم توابع جولیا را با استفاده از jl_call فراخوانی کنید.

jl_function_t *func = jl_get_function(jl_base_module, "sqrt");
jl_value_t *argument = jl_box_float64(2.0);
jl_value_t *ret = jl_call1(func, argument);

در قدم اول یک فهم از تابع sqrtجولیا با صدا زدن jl_get_function بازیابی می شود. اولین ارگومانی که به jl_get_function فرستاده می شود یک نشانگر به ماژول Base است که sqrt در آن تعریف شده است. سپس مقدار اعشاری (double) توسط jl_box_float64 ذخیره (boxing) می شود. در مرحله آخر تابع با استفاده از jl_call1 صدا زده می شود. توابع jl_call0 و jl_call2 و jl_call3 هم وجود دارند برای مدیریت کردن آسان تعداد مختلف آرگومان ها. برای فرستادن تعداد بیش تر آرگومان ها از jl_call استفاده کنید :

jl_value_t *jl_call(jl_function_t *f, jl_value_t **args, int32_t nargs)

آرگومان دوم یعنی args یک آرایه از آرگومان های jl_value_t* است و nargs تعداد آرگومان ها است.

مدیریت حافظه

همانطور که دیدیم اشیای جولیا در C به عنوان نشانگر نمایش داده می شوند. این موضوع این سوال را مطرح می کند که چه کسی مسئول آزاد کردن این اشیاء هست.

معمولا اشیای جولیا توسط زباله رو (garbage collector (GC)) آزاد می شوند اما GC بطور خودکار نمی داند که ما یک ارجاع به مقدار جولیا از C را نگه داشته ایم. این بدین معنی است GC می تواند اشیا را از دست شما آزاد کند. و منجر به نمایش نشانگر های نامعتبر شود.

GC فقط زمانی اجرا می شود که اشیا جولیا تخصیص داده شده اند. فراخوانی شبیه jl_box_float64 تخصیص را انجام می دهد و تخصیص ممکن است در حین اجرای جولیا در هر نقطه ای اتفاق بیافتد. هرچند معمولا استفاده از نشانگر بین فراخوانی jl_... امن است. اما برای اطمینان از زنده نگه داشتن مقادیر از فراخوانی های jl_... ما باید به جولیا بگوییم که ما هنوز یک ارجاع به مقادیر ریشه ای جولیا (root) داریم که یک پروسه به نام (GC rooting) است. ریشه یابی یک مقدار این اطمینان را می دهد که زباله رو(garbage collector) تصادفا یک مقدار را به عنوان مقدار استفاده نشده تشخیص داده و حافظه را ازادسازی کند. این می تواند با استفاده از دستور (macro) JL_GC_PUSH اتفاق بیافتد.

jl_value_t *ret = jl_eval_string("sqrt(2.0)");
JL_GC_PUSH1(&ret);
// Do something with ret
JL_GC_POP();

فراخوانی JL_GC_POP ارجاع های ایجاد شده توسط JL_GC_PUSH قبلی را آزاد می کند. توجه کنید که JL_GC_PUSH ارجاع ها را در استک C نگه داری میکند. پس می بایستی دقیقا جفت شده باشد با JL_GC_POP قبل از این که از scope خارج شود.یعنی قبل از اینکه تابع چیزی را برگرداند یا در غیر اینصورت کنترل جریان بلوکی را که JL_GC_PUSH در آن فراخوانی شده بود ترک می کند.

چندین مقدار جولیا می توانند یکجا فشرده (push) شوند با استفاده از دستورهای (macros) JL_GC_PUSH2 , JL_GC_PUSH3 , JL_GC_PUSH4 , JL_GC_PUSH5 و JL_GC_PUSH6. برای فشرده کردن (push) یک آرایه از مقادیر جولیا می توانید از دستور (macro) JL_GC_PUSHARGS استفاده کنید که می تواند به شکل زیر به کار برده شود:

jl_value_t **args;
JL_GC_PUSHARGS(args, 2); // args can now hold 2 `jl_value_t*` objects
args[0] = some_value;
args[1] = some_other_value;
// Do something with args (e.g. call jl_... functions)
JL_GC_POP();

هر scope فقط یکبار می تواند JL_GC_PUSH* را صدا کند.از این رو اگر همه متغیر ها نتوانند یکباره با یکبار فراخوانی JL_GC_PUSH* فشرده (push) شوند یا اگر بیش تر از شش متغیر برای فشرده (push) شدن وجود داشته باشد و استفاده از آرایه ای از آرگومان ها قابل انتخاب نباشد در این صورت می توان از بلوک های داخلی استفاده کرد :

jl_value_t *ret1 = jl_eval_string("sqrt(2.0)");
JL_GC_PUSH1(&ret1);
jl_value_t *ret2 = 0;
{
  jl_function_t *func = jl_get_function(jl_base_module, "exp");
  ret2 = jl_call1(func, ret1);
  JL_GC_PUSH1(&ret2);
  // Do something with ret2.
  JL_GC_POP();  // This pops ret2.
}
JL_GC_POP();  // This pops ret1.

اگر لازم است که یک نشانگر به یک متغیر را بین توابع یا scope های بلوک نگه داریم پس غیر ممکن است که از JL_GC_PUSH* استفاده کنیم.در این شرایط لازم است که یک ارجاع به متغیر را در scope جهانی (global) جولیا بسازیم و نگه داری کنیم.یک راه ساده برای اجرای این کار این است که از IdDict جهانی (global) که ارجاع را نگه می دارد استفاده کنیم برای جلوگیری از تخلیه تخصیص توسط GC. هر چند این متد با انواع قابل تغییر (mutable) فقط بدرستی کار می کند.

// This functions shall be executed only once, during the initialization.
jl_value_t* refs = jl_eval_string("refs = IdDict()");
jl_function_t* setindex = jl_get_function(jl_base_module, "setindex!");

...

// `var` is the variable we want to protect between function calls.
jl_value_t* var = 0;

...

// `var` is a `Vector{Float64}`, which is mutable.
var = jl_eval_string("[sqrt(2.0); sqrt(4.0); sqrt(6.0)]");

// To protect `var`, add its reference to `refs`.
jl_call3(setindex, refs, var, var);

اگر متغیر غیر قابل تغییر (immutable) باشد لازم است تا در بسته (container) قابل تغییر معادل قرارداده شود و یا ترجیحا در یک RefValue{Any} قبل از اینکه به IdDict. وارد (push) شود. در این روش بسته باید با استفاده از کد C ایجاد و یا پر شود. برای مثال فانکشن jl_new_struct. اگر بسته توسط jl_call* ایجاد شده باشد پس لازم است که شما نشانگر را مجددا بارگذاری کنید تا در کد C استفاده شود.

// This functions shall be executed only once, during the initialization.
jl_value_t* refs = jl_eval_string("refs = IdDict()");
jl_function_t* setindex = jl_get_function(jl_base_module, "setindex!");
jl_datatype_t* reft = (jl_datatype_t*)jl_eval_string("Base.RefValue{Any}");

...

// `var` is the variable we want to protect between function calls.
jl_value_t* var = 0;

...

// `var` is a `Float64`, which is immutable.
var = jl_eval_string("sqrt(2.0)");

// Protect `var` until we add its reference to `refs`.
JL_GC_PUSH1(&var);

// Wrap `var` in `RefValue{Any}` and push to `refs` to protect it.
jl_value_t* rvar = jl_new_struct(reft, var);
JL_GC_POP();

jl_call3(setindex, refs, rvar, rvar);

به GC می تواند اجازه داده بشود تا یک متغیر را از حالت تخصیص خارج کند به وسیله حذف ارجاع به آن از refs با استفاده از تابع delete! به شرطی که هیچ ارجاع دیگری به متغیر در هیچ جایی نگه داری نشود :

jl_function_t* delete = jl_get_function(jl_base_module, "delete!");
jl_call2(delete, refs, rvar);

به عنوان یک جایگزین برای موارد خیلی ساده می توان فقط یک بسته جهانی (global) از نوع Vector{Any} ایجاد کرد و المنت ها را هر زمان که واجب بود از آن واکشی کند یا حتی می توان یک متغیر جهانی (global) برای هر نشانگر ساخت با استفاده از :

jl_set_global(jl_main_module, jl_symbol("var"), var);

بروز رسانی فیلد های اشیای مدیریت شده توسط GC (GC-managed objects)

زباله رو با این فرض اجرا می شود که از هر نسل قدیمی نشانگر های اشیا تا نسل جدید آگاه است. هر زمانی که یک اشاره گر بروز می شود این فرض از بین می رود و باید به زباله رو توسط تابعjl_gc_wb (مانع نوشتن) (write barrier) مانند زیر اطلاع داده شود :

jl_value_t *parent = some_old_value, *child = some_young_value;
((some_specific_type*)parent)->field = child;
jl_gc_wb(parent, child);

در حالت عادی غیر ممکن است که پیش بینی کنید چه مقدارهایی در زمان اجرا قدیمی خواهد بود. پس مانع نوشتن (write barrier) باید پس از همه ذخیره سازی های واضح درج شود. یک استثنا قابل توجه این است که اگر شی parent تنها تخصیص داده شده باشد و زباله روبی از آن پس اجرا نشده باشد. به یاد داشته باشید که اغلب توابع jl_... می توانند بعضی وقت ها زباله روبی را فرا بخوانند.

مانع نوشتن (write barrier) همچنین برای آرایه هایی از نشانگر ها هنگام بروز رسانی داده هایشان به صورت مستقیم لازم است. برای مثال :

jl_array_t *some_array = ...; // e.g. a Vector{Any}
void **data = (void**)jl_array_data(some_array);
jl_value_t *some_value = ...;
data[0] = some_value;
jl_gc_wb(some_array, some_value);

دستکاری کردن زباله روب

چند تابع برای کنترل GC وجود دارد. در حالت های نرمال این ها الزامی نیستند.

Function Description
jl_gc_collect() اجبار به اجرای GC
jl_gc_enable(0) از کار انداختن GC و بازگرداندن state قبلی به عنوان عدد صحیح
jl_gc_enable(1) به کار انداختن GC و بازگرداندن state قبلی به عنوان عدد صحیح
jl_gc_is_enabled() بازگرداندن state فعلی به عنوان عدد صحیح

کار با آرایه ها

جولیا و C می توانند بدون کپی کردن داده های آرایه را به اشتراک بگذارند. مثال بعدی نشان می دهد که این چگونه کار می کند.

آرایه های جولیا در C با نوع داده jl_array_t* نشان داده می شوند. به صورت پایه ای jl_array_t ساختاری است که شامل این موارد می شود:

 • اطلاعات در مورد نوع دیتا
 • یک نشانگر به بلوک دیتا
 • اطلاعات در مورد اندازه آرایه

برای ساده بودن با یک آرایه یک بعدی شروع میکنیم. ایجاد یک آرایه شامل المنت ها Float64 با طول ده به صورت زیر است :

jl_value_t* array_type = jl_apply_array_type((jl_value_t*)jl_float64_type, 1);
jl_array_t* x     = jl_alloc_array_1d(array_type, 10);

از سوی دیگر اگر شما آرایه را تخصیص داده اید می توانید یک بسته بندی (wrapper) نازک اطراف داده ها تولید کنید :

double *existingArray = (double*)malloc(sizeof(double)*10);
jl_array_t *x = jl_ptr_to_array_1d(array_type, existingArray, 10, 0);

آخرین آرگومان یک شاخص منطقی (boolean) است که نشان می دهد آیا جولیا باید مالکیت داده را داشته باشد یا نه. اگر این آرگومان غیر صفر باشد GC free را روی نشانگر داده وقتی که آرایه دیگر ارجاع داده نمی شود صدا می زند.

برای دسترسی به دیتا x می توانیم از jl_array_data استفاده کنیم :

double *xData = (double*)jl_array_data(x);

حال می توانیم آرایه را پرکنیم :

for(size_t i=0; i<jl_array_len(x); i++)
  xData[i] = i;

اکنون یک تابع جولیا را که یک عملیات در جا را روی x اجرا می کند صدا می زنیم :

jl_function_t *func = jl_get_function(jl_base_module, "reverse!");
jl_call1(func, (jl_value_t*)x);

با پرینت آرایه می توان مشخص کرد که المنت های x رزرو شده اند.

دسترسی به آرایه های بازگشت شده

اگر یک تابع جولیا یک آرایه را برگرداند مقدار بازگشتی jl_eval_string و jl_call می تواند به یک jl_array_t* شکل داده شود :

jl_function_t *func = jl_get_function(jl_base_module, "reverse");
jl_array_t *y = (jl_array_t*)jl_call1(func, (jl_value_t*)x);

اکنون محتوی y مانند قبل قابل دسترسی است با استفاده از jl_array_data مثل همیشه مطمئن شوید که یک ارجاع به آرایه را وقتی که در حال استفاده است نگه دارید.

آرایه های چندبعدی

آرایه های چند بعدی جولیا در حافظه به ترتیب ستون اصلی مرتب می شوند. اینجا کدی قرار دارد که یک آرایه 2 بعدی را ایجاد می کند و به ویژگی های آن دسترسی پیدا دارد :

// Create 2D array of float64 type
jl_value_t *array_type = jl_apply_array_type(jl_float64_type, 2);
jl_array_t *x = jl_alloc_array_2d(array_type, 10, 5);

// Get array pointer
double *p = (double*)jl_array_data(x);
// Get number of dimensions
int ndims = jl_array_ndims(x);
// Get the size of the i-th dim
size_t size0 = jl_array_dim(x,0);
size_t size1 = jl_array_dim(x,1);

// Fill array with data
for(size_t i=0; i<size1; i++)
  for(size_t j=0; j<size0; j++)
    p[j + size0*i] = i + j;

دقت کنید که درحالی که آرایه های جولیا اندیس گذاری پایه یک (i-based indexing) را استفاده می کنند API C ا ندیس گذاری پایه صفر (0-based indexing) را استفاده می کند. (برای مثال برای صدا زدن jl_array_dim ) برای خواندن اصطلاحی (idiomotic) کد C.

اکسپشن ها

کد جولیا می توانداکسپشن هایی را بدهد . برای مثال در نظر بگیرید :

jl_eval_string("this_function_does_not_exist()");

این فراخوانی به نظر می رسد کاری انجام نمی دهد. اما می توان بررسی کرد که آیا اکسپشن داده شده است یا خیر :

if (jl_exception_occurred())
  printf("%s \n", jl_typeof_str(jl_exception_occurred()));

اگر شما API C جولیا را از یک زبان که اکسپشن ها را پشتیانی کند استفاده می کنید ( برای مثال (python , C , C++ این کار خوبی است که هر فراخوانی به libjulia را به یک تابع دهیم تا چک کند که آیا یک اکسپشن داده شده است یا نه و آن اکسپشن را دوباره به زبان میزبان بدهد.

ارسال اکسپشن های جولیا

زمان نوشتن توابع قابل فراخوانی جولیا ممکن است لازم شود تا آرگومان ها را اعتبار سنجی کنید و اکسپشن هایی برای نشان دادن خطاها داده شود. یک کنترل نوع (type) معمولی به این شکل است :

if (!jl_typeis(val, jl_float64_type)) {
  jl_type_error(function_name, (jl_value_t*)jl_float64_type, val);
}

اکسپشن های عمومی می توانند با استفاده از توابع ایجاد شوند :

void jl_error(const char *str);
void jl_errorf(const char *fmt, ...);

jl_error یک رشته C را می گیرد و jl_errorf مانند printf صدا زده می شود :

jl_errorf("argument x = %d is too large", x);

که در این مثال x یک عدد صحیح در نظر گرفته شده است.