اعداد صحیح و ممیز شناور

اعداد صحیح و مقادیر ممیز شناور عناصر اصلی حساب و محاسبه هستند. نحوه نمایش داخلی این مقادیر، مقدماتی عددی نامیده می‌شود و نمایش اعداد صحیح و اعداد شناور به عنوان مقادیر درجا در کد به عنوان عدد واقعی شناخته می‌شوند. به عنوان مثال، 1 یک عدد صحیح است، در حالی که 1.0 یک مقدار ممیز شناور است. نمایش‌های دودویی آنها در حافظه نیز به صورت اشیا مقدماتی عددی است.

جولیا طیف گسترده ای از انواع عددی اولیه را فراهم می‌کند که بر روی آن‌ها یک مجموعه کامل از عملگرهای حسابی و بیتی و همچنین توابع استاندارد ریاضی نیز تعریف شده‌است. این انواع مستقیماً بر روی انواع عددی و عملیاتی که بطور مستقیم در رایانه‌های مدرن پشتیبانی می‌شوند نگاشته می‌شود و بنابراین به جولیا امکان استفاده کامل از منابع محاسباتی را می‌دهند. علاوه بر این، جولیا به صورت نرم‌افزاری از دقت اعشاری دلخواه پشتیبانی می‌کند. در نتیجه با هزینه نسبتاً کندتر شدن عملکرد، می‌تواند عملیات‌هایی را بر روی مقادیر عددی که نمی‌توانند به طور مناسب در نمایش‌های سخت‌افزاری قرار داده شوند، انجام دهد.

موارد زیر انواع عددی مقدامی جولیا هستند:

 • انواع اعداد صحیح:
نوع علامت‌دار? تعداد بیت کمترین مقدار بیشترین مقدار
Int8 8 -2^7 2^7 - 1
UInt8   8 0 2^8 - 1
Int16 16 -2^15 2^15 - 1
UInt16   16 0 2^16 - 1
Int32 32 -2^31 2^31 - 1
UInt32   32 0 2^32 - 1
Int64 64 -2^63 2^63 - 1
UInt64   64 0 2^64 - 1
Int128 128 -2^127 2^127 - 1
UInt128   128 0 2^128 - 1
Bool N/A 8 false (0) true (1)
 • انواع ممیز شناور:
نوع دقت تعداد بیت‌ها
Float16 half 16
Float32 single 32
Float64 double 64

علاوه بر این، پشتیبانی کامل از اعداد مختلط و کسری نیز با استفاده از این انواع عددی اولیه فراهم شده‌است. به لطف وجود یک سیستم ارتقا نوع انعطاف‌پذیر، همه اعداد بدون تغییر نوع صریح، می‌توانند در کنار یک‌دیگر استفاده شوند.

اعداد صحیح

اعداد صحیح به صورت استاندارد نشان داده می‌شوند:

julia> 1
1

julia> 1234
1234

نوع پیش فرض برای یک عدد صحیح به این بستگی دارد که سیستم هدف معماری 32 بیتی یا معماری 64 بیتی دارد:

# 32-bit system:
julia> typeof(1)
Int32

# 64-bit system:
julia> typeof(1)
Int64

متغیر داخلی Sys.WORD_SIZE نشان می دهد که آیا سیستم هدف 32 بیتی است یا 64 بیتی:

# 32-bit system:
julia> Sys.WORD_SIZE
32

# 64-bit system:
julia> Sys.WORD_SIZE
64

جولیا همچنین انواع Int و UInt را تعریف می‌کند که به ترتیب مستعاری برای انواع صحیح علامت‌دار و بدون علامت سیستم هستند:

# 32-bit system:
julia> Int
Int32
julia> UInt
UInt32

# 64-bit system:
julia> Int
Int64
julia> UInt
UInt64

عددهای صحیح بزرگت که با استفاده از 32 بیت قابل نمایش نیستند اما می‌توانند در 64 بیت نشان داده شوند، بدون در نظر گرفتن نوع سیستم، همیشه عدد صحیح 64 بیتی ایجاد می‌کنند:

# 32-bit or 64-bit system:
julia> typeof(3000000000)
Int64

اعداد صحیح بدون علامت با استفاده از پیشوند 0x و ارقام مبنا 16 0-9a-f ورودی و خروجی می‌شوند (رقم‌های بزرگ ‍‍A-F نیز برای ورودی کار می‌کنند). اندازه مقدار متغیر بدون علامت، با تعداد ارقام استفاده شده مشخص می‌شود:

julia> x = 0x1
0x01

julia> typeof(x)
UInt8

julia> x = 0x123
0x0123

julia> typeof(x)
UInt16

julia> x = 0x1234567
0x01234567

julia> typeof(x)
UInt32

julia> x = 0x123456789abcdef
0x0123456789abcdef

julia> typeof(x)
UInt64

julia> x = 0x11112222333344445555666677778888
0x11112222333344445555666677778888

julia> typeof(x)
UInt128

این رفتار بر این اساس استوار است که وقتی کسی از اعداد بدون علامت برای مقادیر صحیح استفاده می‌کند، معمولاً از آنها برای نشان دادن یک دنباله بایت عددی ثابت استفاده می‌کند، نه فقط یک مقدار صحیح.

از اعداد دودویی و مبنا ۸ نیز پشتیبانی می‌شود:

julia> x = 0b10
0x02

julia> typeof(x)
UInt8

julia> x = 0o010
0x08

julia> typeof(x)
UInt8

julia> x = 0x00000000000000001111222233334444
0x00000000000000001111222233334444

julia> typeof(x)
UInt128

مقادیر دودویی، مبنا ۸ و مبنا ۱۶ انواع صحیح بدون علامت را تولید می‌کنند. اگر رقم اول مقدار 0 نباشد، اندازه داده دودویی حداقل اندازه مورد نیاز است. در مورد صفرهای اول عدد، اندازه با حداقل اندازه مورد نیاز برای یک عدد که به جای آن 0ها، 1 دارد تعیین می‌شود. به این شکل به کاربر اجازه داده می‌شود تا اندازه را کنترل کند. مقادیری را که نمی‌توان در UInt128 ذخیره کرد، نمی‌توان به صورت چنین مقادیری نوشت.

مقادیر دودویی، مبنا ۸ و مبنا ۱۶ می‌توانند با "-" بلافاصله قبل از مقدار عددی، به صورت علامت‌دار در نظر گرفته شوند. به این صورت یک عدد صحیح بدون علامت و هم‌اندازه با عدد اصلی ایجاد می‌شود که مقدار آن متمم دودویی مقدار اصلی است:

julia> -0x2
0xfe

julia> -0x0002
0xfffe

حداقل و حداکثر مقادیر قابل نمایش از انواع عددی اولیه مانند اعداد صحیح توسط توابع typemin و typemax به دست می‌آیند:

julia> (typemin(Int32), typemax(Int32))
(-2147483648, 2147483647)

julia> for T in [Int8,Int16,Int32,Int64,Int128,UInt8,UInt16,UInt32,UInt64,UInt128]
      println("$(lpad(T,7)): [$(typemin(T)),$(typemax(T))]")
    end
  Int8: [-128,127]
 Int16: [-32768,32767]
 Int32: [-2147483648,2147483647]
 Int64: [-9223372036854775808,9223372036854775807]
 Int128: [-170141183460469231731687303715884105728,170141183460469231731687303715884105727]
 UInt8: [0,255]
 UInt16: [0,65535]
 UInt32: [0,4294967295]
 UInt64: [0,18446744073709551615]
UInt128: [0,340282366920938463463374607431768211455]

مقادیر برگشتی توسط typemin و typemax همیشه از نوع آرگومان داده شده هستند. (عبارت فوق از چندین ویژگی استفاده می‌کند که هنوز معرفی نشده‌اند، از جمله حلقه‌ها و رشته‌ها، اما درک آن برای کاربران با کمی تجربه برنامه‌نویسی باید به آسان باشد.)

رفتار سرریز

در جولیا، عبور از حداکثر مقدار قابل نمایش برای یک نوع خاص منجر به یک رفتار پیچیده می‌شود:

julia> x = typemax(Int64)
9223372036854775807

julia> x + 1
-9223372036854775808

julia> x + 1 == typemin(Int64)
true

بنابراین حساب با اعداد صحیح در جولیا در واقع نوعی حساب پیمانه‌ای است. این نشان دهنده خصوصیات محاسبات اعداد صحیحی است که در رایانه‌های مدرن اجرا می‌شود. در برنامه‌هایی که امکان سرریز وجود دارد، بررسی برای وقوع سرریز ضروری است. در غیر این صورت، استفاده از نوع BigInt در محاسبات پیشنهاد می‌شود.

نمونه ای از رفتار سرریز و نحوه حل شدن آن به شرح زیر است:

julia> 10^19
-8446744073709551616

julia> big(10)^19
10000000000000000000

خطاهای تقسیم

تقسیم عدد صحیح (تابع div) دارای دو حالت استثنایی است: تقسیم بر صفر و تقسیم کمترین عدد منفی (typemin) بر 1. هر دوی این موارد یک DivideError ایجاد می‌کنند. توابع باقیمانده و پیمانه (rem و mod) نیز هنگامی که آرگومان دوم آنها صفر باشد، یک DivideError ایجاد می‌کنند.

اعداد ممیز شناور

در صورت لزوم با استفاده از نماد E اعداد متغیر شناور در قالب‌های استاندارد نشان داده می‌شوند:

julia> 1.0
1.0

julia> 1.
1.0

julia> 0.5
0.5

julia> .5
0.5

julia> -1.23
-1.23

julia> 1e10
1.0e10

julia> 2.5e-4
0.00025

نتایج فوق همه مقادیر Float64 هستند. مقادیر Float32 را می‌توان با نوشتنf به جای e وارد کرد:

julia> x = 0.5f0
0.5f0

julia> typeof(x)
Float32

julia> 2.5f-4
0.00025f0

مقادیر را می‌توان به راحتی به Float32 تبدیل کرد:

julia> x = Float32(-1.5)
-1.5f0

julia> typeof(x)
Float32

اعداد ممیز شناور مبنا ۱۶ نیز (فقط به عنوان مقادیر Float64 با p قبل از نما در مبنا ۲) معتبر هستند:

julia> 0x1p0
1.0

julia> 0x1.8p3
12.0

julia> x = 0x.4p-1
0.125

julia> typeof(x)
Float64

اعداد ممیز شناور Half-precision نیز پشتیبانی می‌شوند (Float16)، اما آنها در نرم افزار پیاده سازی می‌شوند و برای محاسبات ازFloat32 استفاده می‌کنند.

julia> sizeof(Float16(4.))
2

julia> 2*Float16(4.)
Float16(8.0)

زیر خط _ می‌تواند به عنوان جدا کننده رقم نیز استفاده شود:

julia> 10_000, 0.000_000_005, 0xdead_beef, 0b1011_0010
(10000, 5.0e-9, 0xdeadbeef, 0xb2)

ممیز شناور صفر

اعداد ممیز شناور دو صفر (صفر مثبت و صفر منفی) دارند. آنها با یکدیگر برابر هستند اما نمایش دودویی متفاوتی دارند، همانطور که با استفاده از تابع bitstring مشاهده می‌شود:

julia> 0.0 == -0.0
true

julia> bitstring(0.0)
"0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"

julia> bitstring(-0.0)
"1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"

مقادیر ممیز شناور خاص

سه مقدار استاندارد ممیز شناور مشخص وجود دارند که با هیچ نقطه‌ای از محور اعداد حقیقی مطابقت ندارند:

Float16 Float32 Float64 Name Description
Inf16 Inf32 Inf مثبت بی‌نهایت مقداری بزرگتر از تمام مقادیر متناهی ممیز شناور
-Inf16 -Inf32 -Inf منفی بی‌نهایت مقداری کوچکتر از تمام مقادیر متناهی ممیز شناور
NaN16 NaN32 NaN عدد نیست مقداری نابرابر با تمام اعداد ممیز شناور(از جمله خودش)

برای مطالعه بیشتر در مورد چگونگی ترتیب این مقادیر نقطه شناور نامحدود نسبت به یکدیگر و سایر مقادیر، به بخش مقایسه عددی مراجعه کنید. با توجه به استاندارد IEEE 754، این مقادیر شناور نتایج برخی از محاسبات هستند:

julia> 1/Inf
0.0

julia> 1/0
Inf

julia> -5/0
-Inf

julia> 0.000001/0
Inf

julia> 0/0
NaN

julia> 500 + Inf
Inf

julia> 500 - Inf
-Inf

julia> Inf + Inf
Inf

julia> Inf - Inf
NaN

julia> Inf * Inf
Inf

julia> Inf / Inf
NaN

julia> 0 * Inf
NaN

توابع typemin و typemax نیز بر روی اعداد ممیز شناور قابل استفاده هستند:

julia> (typemin(Float16),typemax(Float16))
(-Inf16, Inf16)

julia> (typemin(Float32),typemax(Float32))
(-Inf32, Inf32)

julia> (typemin(Float64),typemax(Float64))
(-Inf, Inf)

اپسیلون ماشین

اکثر اعداد واقعی را نمی‌توان دقیقاً با اعداد ممیز شناور نشان داد و بنابراین برای بسیاری از اهداف، دانستن فاصله بین دو عدد نقطه شناور قابل نمایش مجاور، که اغلب به عنوان اپسیلون ماشین شناخته می‌شود، مهم است.

جولیا تابع eps را ارائه می‌دهد که فاصله بین ‍1.0 و مقدار بعدی بزرگتر ممیز شناور آن را نشان می‌دهد:

julia> eps(Float32)
1.1920929f-7

julia> eps(Float64)
2.220446049250313e-16

julia> eps() # same as eps(Float64)
2.220446049250313e-16

تابع eps همچنین می‌تواند یک مقدار ممیز شناور را به عنوان آرگومان بگیرد و تفاوت مطلق بین آن و مقدار بعدی شناور را نشان می‌دهد. یعنی eps(x) مقداری از همان نوع x خروجی می‌دهد به طوری کهx+eps(x)مقدار بعدی شناور قابل نمایش بزرگتر ازx است:

julia> eps(1.0)
2.220446049250313e-16

julia> eps(1000.)
1.1368683772161603e-13

julia> eps(1e-27)
1.793662034335766e-43

julia> eps(0.0)
5.0e-324

فاصله بین دو عدد ممیز شناور قابل نمایش مجاور ثابت نیست اما برای مقادیر کوچکتر، کوچکتر و برای مقادیر بزرگتر، بزرگتر است. به عبارت دیگر، اعداد قابل نمایش به صورت ممیز شناور در نزدیکی صفر بیشترین تراکم را دارند و با فاصله گرفتن از صفر، به صورت نمایی پراکنده می‌شوند. طبق تعریف، eps(1.0) همان eps(Float64) است زیرا 1.0 یک مقدار شناور 64 بیتی است.

جولیا همچنین توابع nextfloat و prevfloat را ارائه می‌کند که به ترتیب کوچکترین عدد قابل نمایش ممیز شناور بزرگتر از ورودی و بزرگترین عدد قابل نمایش ممیز شناور کوچکتر از ورودی را برمی گردانند:

julia> x = 1.25f0
1.25f0

julia> nextfloat(x)
1.2500001f0

julia> prevfloat(x)
1.2499999f0

julia> bitstring(prevfloat(x))
"00111111100111111111111111111111"

julia> bitstring(x)
"00111111101000000000000000000000"

julia> bitstring(nextfloat(x))
"00111111101000000000000000000001"

این مثال این اصل کلی را برجسته می‌کند که اعداد ممیز شناور قابل نمایش مجاور نیز دارای نمایش‌های دودویی مجاور هستند.

حالتهای گردکردن

اگر عددی نمایش دقیق ممیز شناور نداشته باشد، باید آنرا گرد کرده و به یک مقدار نمایشی مناسب رساند. با این وجود، در صورت نیاز می‌توان نحوه انجام این گردکردن را با توجه به حالت‌های گردکردن ارائه شده در استاندارد IEEE 754 تغییر داد.

حالت پیش فرض مورد استفاده همیشه گرد کردن به نزدیکترین مقدار قابل نمایش است و مقادیری که فاصله مساوی از دو طرف دارند، به سمت عددی که کوچکترین بیتش 0 است گرد می‌شوند.

پیش‌زمینه و منابع

محاسبات ممیز شناور ظرافت‌های بسیاری را به همراه دارد که می‌تواند برای کاربرانی که با جزئیات اجرای سطح پایین آشنا نیستند تعجب آور باشد. با این حال، این ظرافت ها در اکثر کتابهای مربوط به محاسبات علمی و همچنین در منابع زیر به تفصیل شرح داده شده‌است:

دقت دلخواه محاسبات

برای انجام محاسبات با دقت دلخواه اعداد صحیح و ممیز شناور، جولیا به ترتیب از کتابخانه‌های دقت محاسبات چندگانه GNU و GNU MPFR استفاده می‌کند. در زبان برنامه نویسی جولیا انواع‌های BigInt و Big Float به ترتیب برای دقت دلخواه اعداد صحیح و اعشاری در دسترس هستند.

در زبان برنامه نویسی جولیا، سازندگانی برای ساخت این نوع‌ها‌ از نوع‌‌های اعداد اولیه و لیترال رشته وجود دارند [(@ref non-standard-string-literals) ] و شما می‌توانید از @big_str یا parse برای ساخت این نوع‌‌ها از AbstractStringها استفاده کنید. همچنین BigIntها زمانی که برای سایر نوع‌‌های اعداد صحیح موجود خیلی بزرگ باشند، ممکن است به عنوان لیترال اعداد صحیح ورودی داده شوند. توجه داشته باشید که با توجه به اینکه هیچ نوع‌ عدد صحیح بدون علامت با دقت دلخواه در Base وجود ندارد (BigInt در اکثر موارد کافی است)، هگزادسیمال ، هشت و دودویی می توانند مورد استفاده قرار گیرند (علاوه بر لیترال‌های اعشاری).

به لطف [مکانیسم ارتقاء و تبدیل زبان برنامه نویسی جولیا](@ref conversion-and-promotion) شما می‌توانید پس از ساخت این نوع‌‌ها، آن‌ها را در محاسبات با دیگر نوع‌‌های عددی جولیا به کار بگیرید:

julia> BigInt(typemax(Int64)) + 1
9223372036854775808

julia> big"123456789012345678901234567890" + 1
123456789012345678901234567891

julia> parse(BigInt, "123456789012345678901234567890") + 1
123456789012345678901234567891

julia> string(big"2"^200, base=16)
"100000000000000000000000000000000000000000000000000"

julia> 0x100000000000000000000000000000000-1 == typemax(UInt128)
true

julia> 0x000000000000000000000000000000000
0

julia> typeof(ans)
BigInt

julia> big"1.23456789012345678901"
1.234567890123456789010000000000000000000000000000000000000000000000000000000004

julia> parse(BigFloat, "1.23456789012345678901")
1.234567890123456789010000000000000000000000000000000000000000000000000000000004

julia> BigFloat(2.0^66) / 3
2.459565876494606882133333333333333333333333333333333333333333333333333333333344e+19

julia> factorial(BigInt(40))
815915283247897734345611269596115894272000000000

توجه داشته باشید که قابلیت ارتقاء نوع‌‌ها بین نوع‌‌های اولیه بالا و نوع‌‌های BigInt/BigFloat به صورت خود به خود نیست و باید به طور صریح مشخص شوند:

julia> x = typemin(Int64)
-9223372036854775808

julia> x = x - 1
9223372036854775807

julia> typeof(x)
Int64

julia> y = BigInt(typemin(Int64))
-9223372036854775808

julia> y = y - 1
-9223372036854775809

julia> typeof(y)
BigInt

شما می‌توانید دقت (در تعداد بیت‌های مانتیس) و حالت گرد کردن پیش‌فرض را برای عملیات‌های BigFloat به صورت کلی (در سر تا سر برنامه) به کمک صدا زدن setprecision و setrounding تغییر داده و محاسبات بعدی خود را به وسیله تغییرات ایجاد شده انجام دهید. از طرف دیگر، شما می‌توانید دقت یا گرد کردن را فقط برای یک بلاک خاص از کدتان، تغییر دهید و برای این کار کافی است تا همین توابع را به همراه بلاک do مورد استفاده قرار دهید:

julia> setrounding(BigFloat, RoundUp) do
      BigFloat(1) + parse(BigFloat, "0.1")
    end
1.100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003

julia> setrounding(BigFloat, RoundDown) do
      BigFloat(1) + parse(BigFloat, "0.1")
    end
1.099999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999986

julia> setprecision(40) do
      BigFloat(1) + parse(BigFloat, "0.1")
    end
1.1000000000004

ضرایب لیترال عددی

برای همگامی با فرمول‌های مرسوم و کدهای تمیز و سرراست‌تر، در زبان برنامه نویسی جولیا شما می‌توانید ضرایب لیترال متغیرها را مستقیما پیش از متغیرها به منظور عمل ضرب میان آن‌ها به کار بگیرید. با این کار بیان عبارات چند جمله‌ای‌ بسیار مرتب‌تر می‌شود:

julia> x = 3
3

julia> 2x^2 - 3x + 1
10

julia> 1.5x^2 - .5x + 1
13.0

این کار همچنین باعث ظرافت بیشتری در بیان توابع نمایی می‌شود:

julia> 2^2x
64

در بحث تقدم اعمال عملکردهای ریاضی، ضرایب لیترال عددی تقدم نسبتاً کمتری از عملگرهای یگانی (عملگرهایی که فقط روی یک عملوند عمل می‌کنند) همانند منفی کردن دارند. پس 2x- به صورت (-2) * x و 2x√ به صورت (2√) * x اعمال می‌شود. با این حال، ضرایب لیترال عددی هنگامی که با یک بیان چند جمله‌ای ترکیب می‌شوند، شبیه به عملگرهای یگانی عمل می‌کنند. مثلاً 2x^3 به صورت 2*(x^3) عمل می‌کند.

لیترال‌های عددی همچنین به عنوان ضرایب عبارات داخل پرانتز نیز می‌توانند استفاده شوند:

julia> 2(x-1)^2 - 3(x-1) + 1
3

توجه

تقدم ضرایب لیترال عددی در ضرب ضمنی، از سایر عملگرهای باینری مانند ضرب و تقسیم (/،\ و //) بالاتر است. به این معنی که عبارت 1 / 2im با -0.5im، و عبارت 6 // 2(2 + 1) با 1 // 1 معادل هستند.

علاوه بر این‌ها، پرانتزها نیز می‌توانند به عنوان ضریب متغیرها به منظور اعمال عمل ضرب میان آن‌ها استفاده شوند:

julia> (x-1)x
6

شما نمی‌توانید دو پرانتز را به منظور اعمال عمل ضرب در کنار یکدیگر بگذارید و همچنین نمی‌توانید یک متغیر را به منظور اعمال عمل ضرب قبل از یک پرانتز بگذارید:

julia> (x-1)(x+1)
ERROR: MethodError: objects of type Int64 are not callable

julia> x(x+1)
ERROR: MethodError: objects of type Int64 are not callable

هر دو عبارت به عنوان کاربرد تابع تفسیر می‌شوند: هر عبارتی که یک لیترال عددی نباشد، زمانی که بلافاصله به دنبال آن یک عبارت پرانتزی بیاید، به عنوان یک تابع اعمال شده روی مقادیر درون پرانتز تفسیر می‌شود (برای اطلاع بیشتر در مورد توابع، بخش توابع را ببینید). بنابراین در هر دو مورد بالا، خطا رخ می‌دهد زیرا که مقدار سمت چپ یک تابع نیست.

عبارات نحوی(سینتکس‌ها) بالا باعث می‌شود تا نامنظمی‌های بصری در نوشتن فرمول‌های ریاضی به صورت رایج، بسیار کاهش پیدا کنند. توجه داشته باشید که برای اعمال عمل ضرب، نباید میان یک ضریب لیترال عددی و متغیر یا پرانتزش، فاصله وجود داشته باشد.

تضادهای نحوی(سینتکس)

قرار دادن نحو(سینتکس) ضریب‌های لیترال در کنار هم ممکن است با برخی از نحوهای مختلف لیترال‌های عددی تداخل کند: لیترال‌های صحیح هگزادسیمال و نحوه نوشتن مهندسی(علمی) برای لیترال‌های ممیز شناور. برخی از شرایطی که موجب وقوع تداخل‌های نحوی می‌شوند، به این صورت هستند:

 • عبارت لیترال صحیح هگزادسیمال 0xff ممکن است به صورت ضرب لیترال عددی 0 در متغیر xff تفسیر شود. تداخل‌های مشابهی از لیترال‌های اوکتال یا دودویی مانند 0o777 یا 0b01001010 بوجود می‌آیند.
 • عبارت لیترال ممیز شناور 1e10 ممکن است به صورت ضرب لیترال عددی 1 در متغیر e10 تفسیر شود و با فرم متناظر E نیز همچنین.
 • عبارت لیترال ممیز شناور 32بیتی 1.5f22 ممکن است به صورت ضرب لیترال عددی 1.5 در متغیر f22 تفسیر شود.

در همه این گونه موارد، عبارات به صورت لیترال‌های عددی تفسیر می‌شوند:

 • عباراتی که با 0x/0o/0b شروع می‌شوند، همیشه لیترال‌های هگزادسیمال، اوکتال و دودویی هستند.
 • عباراتی که با لیترال‌های عددی شروع شده و بعد از آن‌ها e یا E است، همیشه لیترال‌های ممیز شناور هستند.
 • عباراتی که با لیترال‌های عددی شروع شده و همراهشان f است، همیشه لیترال‌های ممیز شناور 32بیتی هستند.

برخلاف E که به خاطر دلایل تاریخی متناظر با e در نظر گرفته می‌شود، F فقط یکی دیگر از حروف است و مانند f در لیترال‌های عددی عمل نمی‌کند. از این رو، عباراتی که با لیترال عددی شروع بشوند و به دنبالش F بیاید، به صورت ضرب یک لیترال عددی در یک متغیر تفسیر می‌شود. برای مثال، 1.5F22 که برابر است با 1.5 * F22.

لیترال صفر و یک

در زبان برنامه نویسی جولیا توابعی مهیا شده است که لیترال صفر و یک را با توجه به یک نوع‌ مشخص شده یا نوع‌ یک متغیر داده شده، باز می‌گردانند.

تابع توضیحات
zero(x) گرفتن لیترال صفر از نوع‌ x یا نوع‌ متغیر x
one(x) گرفتن لیترال یک از نوع‌ x یا نوع‌ متغیر x

این توابع در مقایسه‌های عددی برای جلوگیری از اورهد غیرضروری در [تبدیل نوع‌](@ref conversion-and-promotion) به کار می‌آیند.

مثال‌ها:

julia> zero(Float32)
0.0f0

julia> zero(1.0)
0.0

julia> one(Int32)
1

julia> one(BigFloat)
1.0