رشته‌ها

رشته‌ها دنباله‌های محدودی از کاراکترها هستند، اما مشکل اصلی هنگامی است که بخواهیم یک کاراکتر را تعریف کنیم. کاراکترهایی که انگلیسی‌زبان‌ها با آن آشنا هستند حروفی مثل A و B و حروف عددی و علائم نگارشی هستند. این کاراکترها توسط ASCII به صورت یک نگاشت از مقادیر صحیح بین ۰ تا ۱۲۷ هستند و البته تعداد زیادی کاراکتر که در زبان‌های غیر انگلیسی استفاده می‌شود (مانند حروف یونانی، عربی، چینی و غیره) نیز در ASCII پشتیبانی می‌شود. استاندارد Unicode پیچیدگی‌های تعریف یک کاراکتر را برطرف می‌کند و به طور کلی به عنوان یک استاندارد برای حل این مشکل پذیرفته شده است. بسته به نوع نیاز شما، یا می‌ توانید به طور کامل این پیچیدگی‌ها را نادیده می‌گیرید و فرض می‌کنید که فقط کاراکترهای ASCII وجود دارد یا اینکه می‌توانید کدی طراحی کنید که هر نوع کاراکتر (بسته به نیاز شما) را و یا کدگذاری را که ممکن است در هنگام مواجه با متن‌های غیر ACSII برخورد کنید را پشتیبانی کند. جولیا کار با متن ASCII را ساده و کارآمد می‌کند و مدیریت Unicode تا حد امکان ساده شده است. به طور خاص می‌تواند برای پردازش رشته‌های ASCII کد رشته به صورت فرمت زبان C بنویسید و آن‌ها دقیقا به همان صورت که انتظار دارید عمل خواهند کرد. حال اگر با متنی با فرمت غیر ASCII برخورد داشته باشید، خطایی با پیام واضح برگردانده خواهد شد تا ایراد کار را متوجه شوید.

درمورد رشته‌ها در جولیا چند ویژگی سطح بالای قابل توجه وجود دارد:

 • تایپ درون-ساختی که برای استفاده از رشته‌ها در جولیا وجود دارد String است که دامنه‌ی کامل کاراکترهای Unicode را از طریق کدگذاری UTF-8 پشتیبانی می‌کند (تابع transcode نیز وجود دارد که که امکان تبدیل به کدگذاری‌های دیگر را امکان‌پذیر کند).
 • همه‌ی انواع تایپ‌های رشته‌ (String). در جولیا، درواقع زیرگروهی از نوع گروه انتزاعی (abstract type) AbstractString هستند و کتابخانه‌‌های خارجی زیرگروه‌های اضافی AbstractString را برای تعریف کدگذاری خود، تعریف می‌کنند. اگر تابعی پیاده سازی کرده‌اید که در ورودی بخواهد رشته بگیرد، باید نوع آن را AbstractString بگذارید تا همه‌ی نوع رشته‌های موجود پذیرفته شوند.
 • مانند C و Java، اما برخلاف زبان‌های برنامه‌‌نویسی پویا، جولیا کلاسی مجزا برای نمایش صرفا یک کاراکتر دارد که به آن AbstractChar گفته می‌شود. درواقع تایپ درون‌ساخت Char زیرگروهی از AbstractString است که ۳۲ بیتی است و می‌تواند هر کاراکتر Unicodeای را نمایش دهد.
 • مانند Java، رشته‌ها در جولیا نیز immutable هستند. مقدار AbstractString نمی‌تواند تغییر کند.
 • به صورت مفهومی، یک رشته یک partial function از اندیس‌ها به کاراکترها است، به ازای بعضی اندیس‌ها ممکن است هیچ کاراکتری برگردانه نمی‌شود و در این صورت exception برگردانده می‌شود.

کاراکتر ها

یک Char نشان‌دهنده یک کاراکتر است،یک تایپ اصلی ۳۲ بیتی که توسط یک حرف به‌ خصوص نمایش داده می‌شود و می‌تواند به مقدار عددی تبدیل شود تا مقدار Unicode خود را نشان دهد. (برخی کتابخانه‌های جولیا ممکن است زیرگروه دیگری از AbstractChar برای نمایش کاراکترها تعریف کنند که این بسته به نوع نیاز آن‌ها است.) در مثال زیر می‌بینیم که این متغیرها به چه صورت نمایش داده می‌شوند:

julia> c = 'x'
'x': ASCII/Unicode U+0078 (category Ll: Letter, lowercase)

julia> typeof(c)
Char

در معماری ۳۲بیتی، تابع بالا Int32 برمی‌گرداند. همانطور که گفته شد، می‌توانید آن‌ها را به آسانی به مقادیر صحیح نیز تبدیل کنید:

julia> c = Int('x')
120

julia> typeof(c)
Int64

یا به صورت عکس، می‌تواند عدد صحیح را به کاراکتر متناظر آن تبدیل کنید:

julia> Char(120)
'x': ASCII/Unicode U+0078 (category Ll: Letter, lowercase)

قاعدتا تمام مقادیر صحیح قابل قبول نیستند، اما به جهت عملکرد Char معتبر بودن یا نبود هر مقدار را چک نمی‌کند. اگر می‌خواهید معتبر بودن یا نبودن را چک کنید می‌توانید از تابع isvalid استفاده کنید:

julia> Char(0x110000)
'\U110000': Unicode U+110000 (category In: Invalid, too high)

julia> isvalid(Char, 0x110000)
false

می‌دانیم که کدهای معتبر برای Unicode، از U+0000 تا U+D7FF و از U+E000 تا U+10FFFF هستند. البته هنوز برای تمام مقادیر این بازه، مقداردهی‌های معنادار داده نشده‌است و لزوما توسط همه‌ی برنامه‌ها قابل تفسیر نیستند اما همه‌ی مقادیر این بازه از نظر استاندارد Unicode معتبر هستند.

شما می‌تواند هرکاراکتر Unicodeای را با استفاده از ' توسط \u تا ۴ رقم hex یا با \U تا ۸ رقم hex ورودی بگیرید:

julia> '\u0'
'\0': ASCII/Unicode U+0000 (category Cc: Other, control)

julia> '\u78'
'x': ASCII/Unicode U+0078 (category Ll: Letter, lowercase)

julia> '\u2200'
'∀': Unicode U+2200 (category Sm: Symbol, math)

julia> '\U10ffff'
'\U10ffff': Unicode U+10FFFF (category Cn: Other, not assigned)

جولیا از تنظیمات محلی و زبان سیستم شما استفاده می‌کند تا مشخص کند کدام کاراکترها می‌توانند به صورت موجود چاپ شوند و کدام یک باید به صورت نسخه عمومی چاپ شوند. . همچنین از فرمت دهی مشابه زبان C نیز می‌توانید استفاده کنید:

julia> Int('\0')
0

julia> Int('\t')
9

julia> Int('\n')
10

julia> Int('\e')
27

julia> Int('\x7f')
127

julia> Int('\177')
127

شما می‌تواند تمام عملیات‌های حسابی و مقایسه‌ ای را روی تایپ Char نیز انجام دهید:

julia> 'A' < 'a'
true

julia> 'A' <= 'a' <= 'Z'
false

julia> 'A' <= 'X' <= 'Z'
true

julia> 'x' - 'a'
23

julia> 'A' + 1
'B': ASCII/Unicode U+0042 (category Lu: Letter, uppercase)

مبانی رشته‌

حروف یک رشته با استفاده از double quotes یا triple double quotes مشخص می‌شوند:

julia> str = "Hello, world.\n"
"Hello, world.\n"

julia> """Contains "quote" characters"""
"Contains \"quote\" characters"

اگر بخواهید کاراکتر خاصی از رشته‌ را جدا کنید، می‌توانید با اندیس آن کاراکتر، این کار را انجام دهید:

julia> str[begin]
'H': ASCII/Unicode U+0048 (category Lu: Letter, uppercase)

julia> str[1]
'H': ASCII/Unicode U+0048 (category Lu: Letter, uppercase)

julia> str[6]
',': ASCII/Unicode U+002C (category Po: Punctuation, other)

julia> str[end]
'\n': ASCII/Unicode U+000A (category Cc: Other, control)

بسیاری از اشیا جولیا، از جمله رشته‌‌ها می‌توانند توسط اعداد صحیح اندیس گذاری شوند. اندیس اولین المان‌ (در اینجا اولین کاراکتر)‌ با استفاده از دستور firstindex(str) و اندیس آخرین المان با استفاده از دستور lastindex(str) برگردانده می‌شوند. کلیدواژه‌های begin و end نیز می‌توانند به عنوان اولین اندیس و آخرین اندیس استفاده شوند. اندیس‌گذاری رشته‌ها مانند بیشتر اشیا در جولیا، از 1 شروع می‌شود، به عبارت دیگر firstindex(str) برای تمام زیرگروه‌های AbstractString همواره مقدار 1 برمی‌گرداند. حال نکته‌ی مهم در رشته‌ها این است که به صورت کلی lastindex(str) با length(str) برابر نیست. دلیل نیز این است که بعضی کاراکترها ممکن است بیشتر از یک واحد از کد مورد استفاده شده اشغال کرده باشند.

julia> str[end-1]
'.': ASCII/Unicode U+002E (category Po: Punctuation, other)

julia> str[end÷2]
' ': ASCII/Unicode U+0020 (category Zs: Separator, space)

استفاده از اندیسی بزرگتر از end یا کوچکتر از begin یا همان 1 منجر به خطا می‌شود:

julia> str[begin-1]
ERROR: BoundsError: attempt to access 14-codeunit String at index [0]
[...]

julia> str[end+1]
ERROR: BoundsError: attempt to access 14-codeunit String at index [15]
[...]

همچنین می‌توانید با استفاده از اندیس گذاری بازه‌ای، یک زیررشته از رشته‌ی موردنظر را استخراج کنید:

julia> str[4:9]
"lo, wo"

دقت کنید که عبارات str[k] و str[k:k] مقدار یکسانی را برنمی‌گردانند:

julia> str[6]
',': ASCII/Unicode U+002C (category Po: Punctuation, other)

julia> str[6:6]
","

اولی یک کاراکتر از نوع Char است و دومی یک رشته است که مقدار آن یک تک کاراکتر است. در جولیا این دو چیز متفاوت هستند و به صورت متفاوت رفتار خواهند کرد.

اندیس گذاری بازه‌ای یک کپی از آن بازه برمی‌گرداند. برای جداکردن زیررشته از SubString هم می‌توان استفاده کرد:

julia> str = "long string"
"long string"

julia> substr = SubString(str, 1, 4)
"long"

julia> typeof(substr)
SubString{String}

استفاده از Unicode and UTF-8 در جولیا

همانطور که قبلتر نیز بحث کردیم، حروف کاراکترها می‌توانند توسط Unicode یعنی \u و \U و یا روش‌های سنتی‌تر مبتنی بر C نمایش داده شوند:

julia> s = "\u2200 x \u2203 y"
"∀ x ∃ y"

حال بسته به تنظیمات شخصیتان، این کاراکترها می‌توانند به صورتی که انتظار دارید نمایش داده شوند و یا آن به صورت حالت خام آن‌ها. حروف رشته‌ها توسط UTF-8 کدگذاری شده‌اند. درواقع UTF-8 یک کدگذاری با طول متغیر است، به این معنا که طول کد همه‌ی کاراکترها با هم برابر نیستند. در کدگذاری UTF-8 کاراکترهای ASCII (یا به بیان دیگر آن‌هایی که کد آن‌ها کمتر از ۱۲۸ یعنی 0x80 است) توسط یک بایت کدگذاری می‌شوند، اما کدهای بیشتر از 0x80 بیشتر از یک بایت اشغال می‌کنند و حتی ممکن است تا ۴ بایت نیز اشغال کنند. حال نکته‌ی بالا سبب می‌شود که اندیس‌گذاری در جولیا نیاز به دقت بیشتری داشته باشد. اندیس رشته‌ها در جولیا مطابق با واحد کدهای استفاده شده است که در UTF-8 این واحد، بایت است. پس این نکته سبب می‌شود که هر اندیسی یک اندیس معتبر برای رشته‌ها در جولیا تلقی نشود. اگر از اندیس نامعتبر استفاده شود، خطا برگردانده می‌شود:

julia> s[1]
'∀': Unicode U+2200 (category Sm: Symbol, math)

julia> s[2]
ERROR: StringIndexError: invalid index [2], valid nearby indices [1]=>'∀', [4]=>' '
Stacktrace:
[...]

julia> s[3]
ERROR: StringIndexError: invalid index [3], valid nearby indices [1]=>'∀', [4]=>' '
Stacktrace:
[...]

julia> s[4]
' ': ASCII/Unicode U+0020 (category Zs: Separator, space)

به عنوان مثال، کاراکتر یک کاراکتر ۳ بایتی است و پس استفاده از اندیس‌های ۲ و ۳ نامعتبر هستند و اندیس کاراکتر بعدی از ۴ است. اندیس معتبر بعدی با استفاده از nextind(s,1) قابل دریافت است. می‌دانیم در مثال بالا این مقدار ۴ است. پس اندیس معتبر بعدی با دستور nextind(s,4) گرفته می‌شود الی آخر. از آنجا که end همواره به آخرین اندیس یک مجموعه اشاره می‌کند، اگر کاراکتر یکی مانده با آخر کاراکتری باشد که چندین بایت را اشغال کرده باشد، قاعدتا end-1 یک اندیس‌گذاری نامعتبر است.

julia> s[end-1]
' ': ASCII/Unicode U+0020 (category Zs: Separator, space)

julia> s[end-2]
ERROR: StringIndexError: invalid index [9], valid nearby indices [7]=>'∃', [10]=>' '
Stacktrace:
[...]

julia> s[prevind(s, end, 2)]
'∃': Unicode U+2203 (category Sm: Symbol, math)

اولین مورد بالا کار می‌کند زیرا کاراکتر y و فاصله کاراکترهای یک بایتی هستند. اما از آنجا که کاراکتر یک کاراکتر چندین بایتی است، استفاده از دستور end-2 منجر به خطا شده است. روش درست برای اینکار استفاده از prevind(s, lastindex(s), 2) است که به جای lastindex(s) می‌توان از end نیز استفاده کرد.

قاعدتا برای استخراج یک زیررشته با استفاده از اندیس‌گذاری بازه‌ای نیز باید از اندیس‌های معتبر استفاده کنیم، در غیر این صورت خطا برگردانده می‌شود:

julia> s[1:1]
"∀"

julia> s[1:2]
ERROR: StringIndexError: invalid index [2], valid nearby indices [1]=>'∀', [4]=>' '
Stacktrace:
[...]

julia> s[1:4]
"∀ "

پس بخاطر نوع کدگذاری گفته شده، تعداد کاراکترهای یک رشته (که توسط length(s) محاسبه می‌شود) لزوما با عدد اخرین اندیس آن برابر نیست. اگر حول اندیس ۱ تا lastindex(s) پیمایش انجام دهید، دنباله‌‌ی کاراکترهایی که از s (در صورت درنظر نگرفتن و چشم پوشی از خطاها) برگردانده می‌شوند، همان کاراکترهای s هستند. پس مشخص است که length(s) <= lastindex(s) است. درواقع روش گفته‌ شده یک روش ناکارآمد برای پیمایش حول s آمده است:

julia> for i = firstindex(s):lastindex(s)
      try
        println(s[i])
      catch
        # ignore the index error
      end
    end


xy

خط های خالی درواقع شامل حرف فاصله هستند. خوشبختانه روش‌های بسیار کارآمدتری نسبت به روش عجیب بالا برای پیشمایش حول رشته وجود دارد. در یکی از ساده‌ترین آن‌ها با رشته می‌توانیم به صورت یک شی برخورد کنیم که در زیر مثالی از آن آمده است. یک مزیت مهم روش زیر نسبت به بالا این است که دیگر نیازی به مدیریت خطای برگردانده شده نیست.

julia> for c in s
      println(c)
    end


xy

یک روش دیگر برای پیدا کردن اندیس‌های معتبر در رشته‌ها استفاده از nextind و prevind است تا اندیس معتبر بعدی یا قبلی را با استفاده از اندیس معتبر فعلی بدهد و با استفاده از آن بتوان پیمایش را انجام داد. همچین می‌توان از تابع eachindex(s) برای پیمایش حول اندیس‌های معبتر یک رشته استفاده کرد:

julia> collect(eachindex(s))
7-element Vector{Int64}:
 1
 4
 5
 6
 7
 10
 11

اگر بخواهید به کدهای خام دسترسی داشته باشید، می‌توانید از تابع codeunit(s,i) استفاده کنید که i از ۱ تا ncodeunits(s) به صورت پشت سرهم اجرا می‌شود. تابع codeunits(s) نیز wrapper از نوع AbstractVector{UInt8} خروجی می‌دهد تا به این کدهای خام به صورت یک آرایه دسترسی داشته باشید.

رشته‌ ها در جولیا می‌توانند شامل رشته کدهای نامعتبر UTF-8 نیز باشند. این تبدیل این امکان را به وجود می‌آورد که هر با هر دنباله‌ی بایتی به صورت یک رشته برخورد شود. در این موقعیت‌ها قانون این است که هنگام پردازش کردن دنباله‌ای از کدهای واحد از چپ به راست به صورت دنباله‌ی کد واحد ۸ بیتی که با شروع یکی از الگوهای زیر مطابق دارند تشکیل شوند ( هر x می‌تواند 0 یا 1 باشد):

 • 0xxxxxxx;
 • 110xxxxx 10xxxxxx;
 • 1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx;
 • 11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx;
 • 10xxxxxx;
 • 11111xxx. به طور کلی این قانون باعث می‌شود که رشته کدهای بسیار طولانی و پیشوندهای آن، به صورت یک کاراکتر نامعتبر تلقی شوند تا چندین کاراکتر نامعتبر. این قانون در زیر توسط یک مثال توضیح داده شده است:
julia> s = "\xc0\xa0\xe2\x88\xe2|"
"\xc0\xa0\xe2\x88\xe2|"

julia> foreach(display, s)
'\xc0\xa0': [overlong] ASCII/Unicode U+0020 (category Zs: Separator, space)
'\xe2\x88': Malformed UTF-8 (category Ma: Malformed, bad data)
'\xe2': Malformed UTF-8 (category Ma: Malformed, bad data)
'|': ASCII/Unicode U+007C (category Sm: Symbol, math)

julia> isvalid.(collect(s))
4-element BitArray{1}:
 0
 0
 0
 1

julia> s2 = "\xf7\xbf\xbf\xbf"
"\U1fffff"

julia> foreach(display, s2)
'\U1fffff': Unicode U+1FFFFF (category In: Invalid, too high)

در مثال بالا مشاهده می‌کنید که دو کد اول رشته‌ی s یک کد بسیار طولانی برای کاراکتر فاصله هستند و نامعتبر است، اما در رشته به صورت صرفا یک کاراکتر پذیرفته شده است. دو کد بعدی، یک آغاز کد معتبر برای یک رشته‌ی ۳ بایتی معتبر (از نوع UTF-8)‌ هستند، هرچند کد پنجم یعنی \xe2 یک ادامه‌ی معتبر برای این کد نمی‌باشد. پس کدهای سوم و چهارم به عنوان ناقص و ناهنجار در این رشته درنظر گرفته می‌شوند. به طریق مشابه کد پنجم نیز به همین صورت است زیر | یک ادامه‌ی معتبر برای آن نمی‌باشد. درنهایت رشته‌ی ۲ شامل یک کد بسیار طولانی است.

جولیا به صورت پیش‌فرض از کدگذاری UTF-8 استفاده می‌کند و از کدگذاری‌هایی دیگر نیز به صورت اضافه کردن کتابخانه‌ی موردنظر پشتیبانی می‌کند. به طور مثال کتابخانه‌ی LegacyStrings.jl UTF16String و UTF32String را پیاده‌سازی کرده است. توضیحات اضافه‌تر درمورد چگونگی پیاده‌سازی این کدگذاری‌ها از حوصله‌ی این بخش خارج است. تابع transcode برای تبدیل داده به کدگذاری‌های مختلف UTF-xx مورد استفاده قرار می‌گیرد که از آن در کتابخانه‌ها استفاده می‌شود.

الحاق

یکی از رایج‌ترین و مفیدترین عملیات‌هایی که روش رشته‌ها تعریف می‌شود، الحاق کردن (به هم چسباندن ) آن‌ها است:

julia> greet = "Hello"
"Hello"

julia> whom = "world"
"world"

julia> string(greet, ", ", whom, ".\n")
"Hello, world.\n"

لازم است که از خطرات الحاق کردن رشته‌های نامعتبر UTF-8 آگاه باشیم. رشته‌ی حالص ممکن است شامل کاراکترهایی متفاوت با کاراکترهای ورودی باشد و تعداد این کاراکترها ممکن است کمتر از جمع تعداد کاراکترهای ورودی شود:

julia> a, b = "\xe2\x88", "\x80"
("\xe2\x88", "\x80")

julia> c = a*b
"∀"

julia> collect.([a, b, c])
3-element Array{Array{Char,1},1}:
 ['\xe2\x88']
 ['\x80']
 ['∀']

julia> length.([a, b, c])
3-element Array{Int64,1}:
 1
 1
 1

این شرایط هنگامی رخ می‌دهد که این عملیات را روی رشته‌های UTF-8 نامعتبر اجرا کنیم و برای رشته‌های UTF-8 معتبر این خطا رخ نمی‌دهد و خروجی دقیقا مورد انتظار ما خواهد بود. جولیا همچنین * را برای عملیات الحاق پشتیبانی میکند:

julia> greet * ", " * whom * ".\n"
"Hello, world.\n"

درصورتی که * ممکن است برای این کار غافلگیرانه به نظر بیاید، زیرا در بسیاری از زبان‌ها از نماد + برای این منظور استفاده می‌شود اما استفاده از آن در ریاضیات به خصوص در جبر سابقه دارد. در ریاضیات، + معمولا به عنوان عملگر جابه‌جایی استفاده می‌شود و معمولا ترتیب عملوندها اهمیتی ندارد. به عنوان مثال در جمع ماتریس‌ها A + B == B + A برای هر نوع ماتریس A و B که ابعاد یکسان دارند برقرار است. اما * معمولا برای عملیات‌های جابه‌‌جایی ناپذیر به کار می‌رود و ترتیب عملوندها اهمیت پیدا می‌کند. به طور مثال در مثال ضرب ماتریس‌ها به طول کلی A * B != B * A برقرار نیست. همین مثال برای الحاق رشته‌ها نیز برقرار است greet * whom != whom * greet . پس استفاده از * به جای + از منظر دلایل گفته‌شده منطقی تر است. به طور دقیقتر و با ادبیات جبر، مجموعه‌ی همه‌ی رشته‌های با طول محدود با عملیات الحاق کردن (*)، تشکیل یک free monoid (S, *) می‌دهند که المان identity این مجموعه، قاعدتا رشته‌ی "" است.

درون‌یابی

ساختن رشته‌های جدید توسط الحاق آن‌ها ممکن است به یک عملیت دست و پاگیر تبدیل شود، بنابراین برای راحتی در این موارد جولیا امکان درون‌یابی حروف رشته‌ها را توسط $ (مانند Perl) مهیا کرده است:

julia> "$greet, $whom.\n"
"Hello, world.\n"

این عملیات خواناتر و ساده‌تر است. به طور مثال روش سنتی مثال بالا برابر است با string(greet, ", ", whom, ".\n").

عبارت کاملی که بعد از $ می‌آید تحت عنوان عبارتی برداشت می‌شود که مقدار آن قرار است درون رشته قرار بگیرد. برای سادگی و خوانا تر شدن می‌توانید از پرانتز استفاده کنید:

julia> "1 + 2 = $(1 + 2)"
"1 + 2 = 3"

هر دو عملیات الحاق و درون‌یابی، درواقع string را برای تبدیل این اشیا به فرم رشته صدا می‌زنند. اما string صرفا خروجی تابع print را برمی‌گرداند. پس تایپ‌های جدید باید متد‌های print یا show را به جای string اضافه کنند.

اکثر اشیا non-AbstractString به رشته‌هایی تبدیل می‌ شوند که نزدیک و مشابه حروف آن‌ها است:

julia> v = [1,2,3]
3-element Vector{Int64}:
 1
 2
 3

julia> "v: $v"
"v: [1, 2, 3]"

همچنین قاعدتا اگر از تایپ string استفاده کنیم، همان مقدار آن‌ها وارد درون‌یابی می‌شود:

julia> c = 'x'
'x': ASCII/Unicode U+0078 (category Ll: Letter, lowercase)

julia> "hi, $c"
"hi, x"

اگر بخواهیم از خود کاراکتر % استفاده کنیم باید از backslash استفاده کنیم:

julia> print("I have \$100 in my account.\n")
I have $100 in my account.

رشته‌ها با استفاده Triple-Quoted

وقتی رشته‌ها توسط triple-quotes ("""...""") ساخته می‌شوند، برخی عملیات‌های خاص بر رویشان تعریف می‌شود که سبب می‌شود برای متن‌ها و بلاک‌‌های متنی طولانی مورد استفاده قرار گیرند و بسیار مفید واقع شوند. ابتدا رشته‌های triple-quoted به خط با کمترین تورفتگی اختصاص یافته اند. این قابلیت برای رشته‌هایی که شامل تو رفتگی و یا به صورت بلوکی هستند، بسیار مفید است:

julia> str = """
      Hello,
      world.
     """
" Hello,\nو world.\n"

سطح indentation را آخرین خط قبل از بسته‌شدن """ تعیین می‌کند. برای تعیین سطح dedentation، از معیار طولانی‌ترین دنباله‌ی شروع فاصله‌ها یا تب‌ها در همه‌ی خط‌ها (به جز خط‌هایی که تنها شامل فاصله هستند) استفاده می‌شود. بنابراین برای همه‌ی خط‌ها (‌به جز خط ابتدایی آغازگر """ زیررشته‌ی توصیف شده در بالا حذف می‌شود:

julia> """  This
     is
      a test"""
"  This\nis\n a test"

حال اگر بلافاصله بعد از آغاز """ به خط جدید برویم، معادل است با حالتی که به خط جدید نرویم.

"""hello"""

دو رشته‌ی بالا با هم معادل هستند.

"""
hello"""

اما

"""

hello"""

شامل یک حرف معادل با خط جدید در آغاز خواهد بود.

حذف خط جدید بعد از dedentation انجام می‌شود، به عنوان مثال:

julia> """
     Hello,
     world."""
"Hello,\nworld."

فضای whitespace بدون تغییر باقی مانده است. رشته‌های Triple-quoted می‌توانند شامل " نیز باشند. دقت کنید که حرف معادل با رفتن به خط بعد، چه در حالت رشته‌ی عادی و یا در حالت Triple-quoted منجر به اضافه شدن کاراکتر \n می‌شوند، حتی اگر ویرایشگر شما از \r یا همان CR و یا از ترکیب این دو (CRLF) برای انتهای خط‌های خود استفاده کند. برای اضافه کردن CR می‌توانید از همان \r استفاده کنید. به طور مثال "a CRLF line ending\r\n".

Common Operations

You can lexicographically compare strings using the standard comparison operators:

با استفاده از عملگرهای مقایسه گر استاندارد می توانید رشته ها را با هم مقایسه دانشمنامه ای كنید:

julia> "abracadabra" < "xylophone"
true

julia> "abracadabra" == "xylophone"
false

julia> "Hello, world." != "Goodbye, world."
true

julia> "1 + 2 = 3" == "1 + 2 = $(1 + 2)"
true

You can search for the index of a particular character using the findfirst and findlast functions:

با استفاده از توابع findfirst و findlast می توانید اندیس یک کاراکتر خاص را جستجو کنید:

julia> findfirst(isequal('o'), "xylophone")
4

julia> findlast(isequal('o'), "xylophone")
7

julia> findfirst(isequal('z'), "xylophone")

You can start the search for a character at a given offset by using the functions findnext and findprev:

با استفاده از توابع findnext و findprev می توانید جستجوی یک کاراکتر را از یک آفست داده شده شروع کنید:

julia> findnext(isequal('o'), "xylophone", 1)
4

julia> findnext(isequal('o'), "xylophone", 5)
7

julia> findprev(isequal('o'), "xylophone", 5)
4

julia> findnext(isequal('o'), "xylophone", 8)

You can use the occursin function to check if a substring is found within a string:

برای یافتن زیر رشته در یک رشته می توانید از تابع occursin استفاده کنید:

julia> occursin("world", "Hello, world.")
true

julia> occursin("o", "Xylophon")
true

julia> occursin("a", "Xylophon")
false

julia> occursin('o', "Xylophon")
true

The last example shows that occursin can also look for a character literal.

Two other handy string functions are repeat and join:

آخرین مثال نشان می دهد که occursin نیز می تواند نماد کاراکتری را جستجو کند. دو تابع رشته ای مفید دیگر repeat و join هستند:

julia> repeat(".:Z:.", 10)
".:Z:..:Z:..:Z:..:Z:..:Z:..:Z:..:Z:..:Z:..:Z:..:Z:."

julia> join(["apples", "bananas", "pineapples"], ", ", " and ")
"apples, bananas and pineapples"

Some other useful functions include:

 • firstindex(str) gives the minimal (byte) index that can be used to index into str (always 1 for strings, not necessarily true for other containers).
 • lastindex(str) gives the maximal (byte) index that can be used to index into str.
 • length(str) the number of characters in str.
 • length(str, i, j) the number of valid character indices in str from i to j.
 • ncodeunits(str) number of code units in a string.
 • codeunit(str, i) gives the code unit value in the string str at index i.
 • thisind(str, i) given an arbitrary index into a string find the first index of the character into which the index points.
 • nextind(str, i, n=1) find the start of the nth character starting after index i.
 • prevind(str, i, n=1) find the start of the nth character starting before index i.

برخی از توابع مفید دیگر عبارتند از: • firstindex (str) حداقل اندیس (بایت) را می دهد که می تواند برای رجوع در str استفاده شود (همیشه 1 برای رشته ها ،و برای container های دیگر لزوماً صادق نیست.) lastindex (str) حداکثر شاخص (بایت) را می دهد که می تواند برای رجوع در str استفاده شود. • length (str) تعداد کاراکترهای موجود در str را می دهد Length (str, i, j) تعداد کاراکترهای معتبر در str از i تا j. • ncodeunits (str) تعداد code unitsدر یک رشته. • codeunit (str , i)مقدار code unitرا در رشته str در اندیس i می دهد. thisind(str, i)اولین اندیس کاراکتری که مطابق اندیس دلخواه داده شده است را پیدا می کند. nextind(str, i, n=1) شروع کاراکتر n ام بعد از اندیسi را پیدامی کند. Prevind(str, i, n=1) شروع کاراکتر nام قبل از اندیس i را پیدا کنید.

Non-Standard String Literals

There are situations when you want to construct a string or use string semantics, but the behavior of the standard string construct is not quite what is needed. For these kinds of situations, Julia provides non-standard string literals. A non-standard string literal looks like a regular double-quoted string literal, but is immediately prefixed by an identifier, and doesn't behave quite like a normal string literal. Regular expressions, byte array literals and version number literals, as described below, are some examples of non-standard string literals. Other examples are given in the Metaprogramming section.

7.8 اصطلاحات رشته های غیر استاندارد شرایطی وجود دارد که شما می خواهید یک رشته بسازید یا از مفاهیم رشته استفاده کنید ، اما ساختار رشته ای استاندارد رفتار مورد نیاز را دارا نیست. برای این نوع شرایط ، جولیا رشته های غیر استاندارد را ارائه می دهد. یک رشته غیر استاندارد به معنای یک رشته معمولی با دو ” " است ، اما بلافاصله قبل از آن به عنوان پیشوند یک شناسه می آید، و به طور کامل شبیه یک رشته عادی رفتار نمی کند. عبارات عادی، آرایه بایت و عدد واقعی نسخه ، همانطور که در زیر توضیح داده شده است ، برخی از نمونه های اصطلاحات رشته ای غیر استاندارد است. مثالهای دیگر در بخش Metaprogramming آورده شده است.

Regular Expressions

Julia has Perl-compatible regular expressions (regexes), as provided by the PCRE library (a description of the syntax can be found here). Regular expressions are related to strings in two ways: the obvious connection is that regular expressions are used to find regular patterns in strings; the other connection is that regular expressions are themselves input as strings, which are parsed into a state machine that can be used to efficiently search for patterns in strings. In Julia, regular expressions are input using non-standard string literals prefixed with various identifiers beginning with r. The most basic regular expression literal without any options turned on just uses r"...":

7.9 عبارات منظم جولیا همانطور که توسط کتابخانه PCRE ارائه شده است ، عبارات منظم(regexes) سازگار با پرل را دارد (توضیحاتی در مورد سینتکس را می توان در اینجا یافت). عبارات منظم از دو طریق با رشته ها مرتبط هستند: ارتباط آشکاراین است که از عبارات منظم برای یافتن الگوهای منظم در رشته ها استفاده می شود. ارتباط دیگر این است که عبارات منظم خود به صورت رشته ی ورودی یک ماشین حالت می شوند که می تواند به طور موثربرای پیدا کردن الگوهادر رشته مورد استفاده قرار گیرد. در جولیا ، عبارات منظم ورودی هایی به شکل رشته های غیر استاندارد ند با شناسه های مختلفی که با r شروع می شوند. ابتدایی ترین عبارت منظم تحت اللفظی بدون هیچ گزینه ای فقط از r "..." استفاده می کند:

julia> re = r"^\s*(?:#|$)"
r"^\s*(?:#|$)"

julia> typeof(re)
Regex

To check if a regex matches a string, use occursin:

برای بررسی اینکه آیا regex با یک رشته مطابقت دارد از occursinاستفاده کنید:

julia> occursin(r"^\s*(?:#|$)", "not a comment")
false

julia> occursin(r"^\s*(?:#|$)", "# a comment")
true

As one can see here, occursin simply returns true or false, indicating whether a match for the given regex occurs in the string. Commonly, however, one wants to know not just whether a string matched, but also how it matched. To capture this information about a match, use the match function instead:

همانطور که در اینجا مشاهده می شود ، occursinمقدار true یا false را برمی گرداند ، که نشان می دهد آیا مطابقت با regex داده شده در رشته رخ می دهد یا خیر. با این حال ، معمولاً ما نه تنها از انطباق رشته ، بلکه همچنین از چگونگی آن می خواهیم مطلع شویم. برای گرفتن این اطلاعات در مورد یک تطبیق ، به جای آن از تابع matchاستفاده کنید:

julia> match(r"^\s*(?:#|$)", "not a comment")

julia> match(r"^\s*(?:#|$)", "# a comment")
RegexMatch("#")

If the regular expression does not match the given string, match returns nothing -- a special value that does not print anything at the interactive prompt. Other than not printing, it is a completely normal value and you can test for it programmatically:

اگر عبارت منظم با رشته داده شده مطابقت نداشته باشد ، خروجی matchدر این صورت nothing است - مقدار خاصی که در واقع چیزی را درخروجی چاپ نمی کند. غیر از چاپ نکردن ، این یک مقدارکاملاً طبیعی است و شما می تواند به صورت برنامه نویسی آن را آزمایش کنید:

m = match(r"^\s*(?:#|$)", line)
if m === nothing
  println("not a comment")
else
  println("blank or comment")
end

If a regular expression does match, the value returned by match is a RegexMatch object. These objects record how the expression matches, including the substring that the pattern matches and any captured substrings, if there are any. This example only captures the portion of the substring that matches, but perhaps we want to capture any non-blank text after the comment character. We could do the following:

اگر یک عبارت منظم مطابقت داشته باشد ، مقدار برگشت داده شده توسط matchیک شیءRegexMatch است. این اشیا چگونگی مطابقت را ثبت می کنند ، از جمله زیر رشته ای که با الگو مطابقت دارد و سایر زیر رشته های گرفته شده درصورت وجود. این مثال فقط بخشی از زیر رشته را مطابقت می دهد ، اما شاید ما بخواهیم متن غیر خالی پس ازcomment را ضبط کنیم. ما می توانیم موارد زیر را انجام دهیم:

julia> m = match(r"^\s*(?:#\s*(.*?)\s*$|$)", "# a comment ")
RegexMatch("# a comment ", 1="a comment")

When calling match, you have the option to specify an index at which to start the search. For example:

هنگام استفاده از matchشما می توانید اندیسی را تعیین کنید که در آن جستجو شروع شود. مثلا:

julia> m = match(r"[0-9]","aaaa1aaaa2aaaa3",1)
RegexMatch("1")

julia> m = match(r"[0-9]","aaaa1aaaa2aaaa3",6)
RegexMatch("2")

julia> m = match(r"[0-9]","aaaa1aaaa2aaaa3",11)
RegexMatch("3")

You can extract the following info from a RegexMatch object:

 • the entire substring matched: m.match
 • the captured substrings as an array of strings: m.captures
 • the offset at which the whole match begins: m.offset
 • the offsets of the captured substrings as a vector: m.offsets

For when a capture doesn't match, instead of a substring, m.captures contains nothing in that position, and m.offsets has a zero offset (recall that indices in Julia are 1-based, so a zero offset into a string is invalid). Here is a pair of somewhat contrived examples:

می توانید اطلاعات زیر را از یک شی RegexMatch استخراج کنید: • کل زیرشاخه مطابقت دارد: m.match زیر رشته های گرفته شده به صورت آرایه ای از رشته ها m.captures : • آفست که کل matchدر آن آغاز می شود m.offset :آفست زیر رشته های گرفته شده به عنوان بردارm.offsets : برای وقتی که مطابقت وجود ندارد ، به جای یک زیر رشته ، m.captures حاوی چیزی در آن موقعیت نیست ، m.offsetsیک آفست صفر دارد (یادآوری کنید که شاخص های جولیا بر پایه 1 هستند ، بنابراین جابجایی صفر به یک رشته نامعتبر است). در اینجا یک جفت نمونه تا حدودی ساختگی وجود دارد:

julia> m = match(r"(a|b)(c)?(d)", "acd")
RegexMatch("acd", 1="a", 2="c", 3="d")

julia> m.match
"acd"

julia> m.captures
3-element Vector{Union{Nothing, SubString{String}}}:
 "a"
 "c"
 "d"

julia> m.offset
1

julia> m.offsets
3-element Vector{Int64}:
 1
 2
 3

julia> m = match(r"(a|b)(c)?(d)", "ad")
RegexMatch("ad", 1="a", 2=nothing, 3="d")

julia> m.match
"ad"

julia> m.captures
3-element Vector{Union{Nothing, SubString{String}}}:
 "a"
 nothing
 "d"

julia> m.offset
1

julia> m.offsets
3-element Vector{Int64}:
 1
 0
 2

It is convenient to have captures returned as an array so that one can use destructuring syntax to bind them to local variables:

راحت تر است که کپچرها به عنوان یک آرایه برگردانده شوند تا بشود از فرمت تخریب برای ارتباط آنها به متغیرهای محلی استفاده شود :

julia> first, second, third = m.captures; first
"a"

Captures can also be accessed by indexing the RegexMatch object with the number or name of the capture group:

با نمایه سازی شی RegexMatch با شماره یا نام گروه کاپچر، می توان به کاپچرها دسترسی داشت:

julia> m=match(r"(?<hour>\d+):(?<minute>\d+)","12:45")
RegexMatch("12:45", hour="12", minute="45")

julia> m[:minute]
"45"

julia> m[2]
"45"

Captures can be referenced in a substitution string when using replace by using \n to refer to the nth capture group and prefixing the substitution string with s. Capture group 0 refers to the entire match object. Named capture groups can be referenced in the substitution with \g<groupname>. For example:

با نمایه سازی شی RegexMatch با شماره یا نام گروه کاپچر، می توان به کاپچرها دسترسی داشت: در یک رشته جایگزین با استفاده از replace و \n برای اشاره به nامین گروه کپچر می توانید به کاپچرها در یک رشته جایگزینی ارجاع دهید پیشوند رشته جایگزینی با sنشان داده می شود . گروه کاپچر 0 به کل شیء matchاشاره دارد. گروه های نامدار بصورت \g می توانند مورد ارجاع واقع شوند . مثلا:

julia> replace("first second", r"(\w+) (?<agroup>\w+)" => s"\g<agroup> \1")
"second first"

Numbered capture groups can also be referenced as \g<n> for disambiguation, as in:

همچنین می توان به گروه های شماره گذاری شده برای گرفتن ابهام به صورت\ g اشاره کرد ، مانند:

julia> replace("a", r"." => s"\g<0>1")
"a1"

You can modify the behavior of regular expressions by some combination of the flags i, m, s, and x after the closing double quote mark. These flags have the same meaning as they do in Perl, as explained in this excerpt from the perlre manpage:

می توانید رفتار عبارات منظم را با ترکیبی از پرچم های i ، m ، s و x پس از بستن علامت نقل قول دوگانه تغییر دهید. این پرچم ها همان معنی را دارند که در پرل دارند ، همانطور که در این گزیده از صفحه پرلر توضیح داده شده است.

i  Do case-insensitive pattern matching.

  If locale matching rules are in effect, the case map is taken
  from the current locale for code points less than 255, and
  from Unicode rules for larger code points. However, matches
  that would cross the Unicode rules/non-Unicode rules boundary
  (ords 255/256) will not succeed.

m  Treat string as multiple lines. That is, change "^" and "$"
  from matching the start or end of the string to matching the
  start or end of any line anywhere within the string.

s  Treat string as single line. That is, change "." to match any
  character whatsoever, even a newline, which normally it would
  not match.

  Used together, as r""ms, they let the "." match any character
  whatsoever, while still allowing "^" and "$" to match,
  respectively, just after and just before newlines within the
  string.

x  Tells the regular expression parser to ignore most whitespace
  that is neither backslashed nor within a character class. You
  can use this to break up your regular expression into
  (slightly) more readable parts. The '#' character is also
  treated as a metacharacter introducing a comment, just as in
  ordinary code.

For example, the following regex has all three flags turned on:

به عنوان مثال ، regex زیر هر سه پرچم را روشن کرده است:

julia> r"a+.*b+.*?d$"ism
r"a+.*b+.*?d$"ims

julia> match(r"a+.*b+.*?d$"ism, "Goodbye,\nOh, angry,\nBad world\n")
RegexMatch("angry,\nBad world")

The r"..." literal is constructed without interpolation and unescaping (except for quotation mark " which still has to be escaped). Here is an example showing the difference from standard string literals:

r” ...” . در اینجا مثالی وجود دارد که تفاوت آن را با اصطلاحات رشته ای استاندارد نشان می دهد: رشته های regex سه گانه از فرم r "" "..." "" نیز پشتیبانی می شوند (و ممکن است برای عبارات حاوی نقل قول یا خط جدید معمولی راحت باشد)

julia> x = 10
10

julia> r"$x"
r"$x"

julia> "$x"
"10"

julia> r"\x"
r"\x"

julia> "\x"
ERROR: syntax: invalid escape sequence

Triple-quoted regex strings, of the form r"""...""", are also supported (and may be convenient for regular expressions containing quotation marks or newlines).

The Regex() constructor may be used to create a valid regex string programmatically. This permits using the contents of string variables and other string operations when constructing the regex string. Any of the regex codes above can be used within the single string argument to Regex(). Here are some examples:

رشته های regex سه گانه از فرم r "" "..." "" نیز پشتیبانی می شوند (و ممکن است برای عبارات حاوی نقل قول یا خط جدید معمولی راحت باشد) ممکن است از سازنده Regex () برای ایجاد یک رشته معتبر regex به صورت برنامه نویسی استفاده شود. این اجازه می دهد تا با استفاده ازمحتویات متغیرهای رشته و سایر عملیات رشته هنگام ساخت رشته regex. هر کدام از regex ها کدهای بالا می توانند در آرگومان تک رشته Regex () استفاده شوند. در اینجا چند نمونه آورده شده است:

julia> using Dates

julia> d = Date(1962,7,10)
1962-07-10

julia> regex_d = Regex("Day " * string(day(d)))
r"Day 10"

julia> match(regex_d, "It happened on Day 10")
RegexMatch("Day 10")

julia> name = "Jon"
"Jon"

julia> regex_name = Regex("[\"( ]$name[\") ]") # interpolate value of name
r"[\"( ]Jon[\") ]"

julia> match(regex_name," Jon ")
RegexMatch(" Jon ")

julia> match(regex_name,"[Jon]") === nothing
true

Byte Array Literals

Another useful non-standard string literal is the byte-array string literal: b"...". This form lets you use string notation to express read only literal byte arrays -- i.e. arrays of UInt8 values. The type of those objects is CodeUnits{UInt8, String}. The rules for byte array literals are the following:

 • ASCII characters and ASCII escapes produce a single byte.
 • \x and octal escape sequences produce the byte corresponding to the escape value.
 • Unicode escape sequences produce a sequence of bytes encoding that code point in UTF-8.

There is some overlap between these rules since the behavior of \x and octal escapes less than 0x80 (128) are covered by both of the first two rules, but here these rules agree. Together, these rules allow one to easily use ASCII characters, arbitrary byte values, and UTF-8 sequences to produce arrays of bytes. Here is an example using all three:

7.10 آرایه ای از بایت ها یکی دیگر از رشته های مفید غیر استاندارد ، رشته byte_arrayاست b "...": .این فرم به شما امکان می دهد از رشته برای فقط خواندن آرایه های بایت تحت اللفظی استفاده کنید- یعنی آرایه هایی مقادیر .UInt8 نوع آن اشیا CodeUnits {UInt8. String} . قوانین مربوط به اصطلاحات آرایه ای از بایتها به شرح زیر است:کاراکترهای ASCII و ASCII escapes یک بایت واحد تولید می کنند. توالی های \ x و octal escape بایت مربوط به مقدار escape را تولید می کنند. توالی های Unicode escapes توالی ازبایتها را کد می کنند که آن code pointرا در UTF-8 رمزگذاری می کند. برخی از موارد تداخل بین این قوانین وجود دارد از آنجا که رفتار \ x و octal escapeکمتر از0x80 (128) تحت هر دو قانون اول است، اما در اینجا این قوانین موافق است. در کنار هم ، این قوانین به شما اجازه می دهد تا به راحتی از آن استفاده کنید. کاراکترهای ASCII ، مقادیر دلخواه بایت و توالی های UTF-8 برای تولید آرایه های بایت. مثالی با استفاده از هر سه:

julia> b"DATA\xff\u2200"
8-element Base.CodeUnits{UInt8, String}:
 0x44
 0x41
 0x54
 0x41
 0xff
 0xe2
 0x88
 0x80

The ASCII string "DATA" corresponds to the bytes 68, 65, 84, 65. \xff produces the single byte 255. The Unicode escape \u2200 is encoded in UTF-8 as the three bytes 226, 136, 128. Note that the resulting byte array does not correspond to a valid UTF-8 string:

رشته ASCII "DATA" مربوط به بایت های 68 ، 65 ، 84 ، 65 است \ xff . یک بایت 255 تولید می کند. فرار Unicode escape \ u2200 به عنوان سه بایت 226 ، 136 ، 128 در UTF-8 رمزگذاری شده است. توجه داشته باشید که آرایه بایت حاصل با رشته معتبر UTF-8 مطابقت ندارد:

julia> isvalid("DATA\xff\u2200")
false

As it was mentioned CodeUnits{UInt8, String} type behaves like read only array of UInt8 and if you need a standard vector you can convert it using Vector{UInt8}:

همانطور که ذکر شد نوع String} ، CodeUnits {UInt8 مانند آرایه فقط خواندن UInt8 رفتار می کند و در صورت نیاز یک بردار استاندارد می توانید با استفاده از بردار {UInt8} آن را تبدیل کنید

julia> x = b"123"
3-element Base.CodeUnits{UInt8, String}:
 0x31
 0x32
 0x33

julia> x[1]
0x31

julia> x[1] = 0x32
ERROR: setindex! not defined for Base.CodeUnits{UInt8, String}
[...]

julia> Vector{UInt8}(x)
3-element Vector{UInt8}:
 0x31
 0x32
 0x33

Also observe the significant distinction between \xff and \uff: the former escape sequence encodes the byte 255, whereas the latter escape sequence represents the code point 255, which is encoded as two bytes in UTF-8:

همچنین تمایز قابل توجه بین \ xff و \ uff را مشاهده کنید: توالی اولی بایت 255 را رمزگذاری می کند، در حالی که دنباله دومی نشان دهنده کد 255 است که به صورت دو بایت در UTF-8 مزگذاری می شود.

julia> b"\xff"
1-element Base.CodeUnits{UInt8, String}:
 0xff

julia> b"\uff"
2-element Base.CodeUnits{UInt8, String}:
 0xc3
 0xbf

Character literals use the same behavior.

For code points less than \u80, it happens that the UTF-8 encoding of each code point is just the single byte produced by the corresponding \x escape, so the distinction can safely be ignored. For the escapes \x80 through \xff as compared to \u80 through \uff, however, there is a major difference: the former escapes all encode single bytes, which -- unless followed by very specific continuation bytes -- do not form valid UTF-8 data, whereas the latter escapes all represent Unicode code points with two-byte encodings.

If this is all extremely confusing, try reading "The Absolute Minimum Every Software Developer Absolutely, Positively Must Know About Unicode and Character Sets". It's an excellent introduction to Unicode and UTF-8, and may help alleviate some confusion regarding the matter.

کاراکترها از همان رفتار استفاده می کنند. برای کد نقطه های کمتر از \ u80 ، اتفاق می افتد که رمزگذاری UTF-8 هر کد نقطه .فقط یک بایت تولید شده توسط \ x مربوطه باشد ، بنابراین می توان با خیال راحت این تمایز را نادیده گرفت. برای \x80از طریق \ xff در مقایسه با \ u80 از طریق \ uff ، با این حال ، یک تفاوت عمده وجود دارد: escapeقبلی همه تک بایت ها را رمزگذاری می کنند ، که - مگر اینکه توسط بایت های ادامه دهنده بسیار خاص دنبال شوند UTF-8 - داده معتبر را تشکیل نمی دهند، در حالی که دومی همه نشان دهنده نقاط کد یونیکد با رمزگذاری دو بایت است. اگر همه اینها به شدت گیج کننده است ، سعی کنید "حداقل مطلقی که هر توسعه دهنده نرم افزار کاملاً باید درباره یونیکد و مجموعه کاراکتر بداند " بخوانید. این یک معرفی عالی برای Unicode و UTF-8 است ، و ممکن است به رفع برخی از سردرگمی ها در رابطه با موضوع کمک کند.

Version Number Literals

Version numbers can easily be expressed with non-standard string literals of the form [v"..."](@ref @v_str). Version number literals create VersionNumber objects which follow the specifications of semantic versioning, and therefore are composed of major, minor and patch numeric values, followed by pre-release and build alpha-numeric annotations. For example, v"0.2.1-rc1+win64" is broken into major version 0, minor version 2, patch version 1, pre-release rc1 and build win64. When entering a version literal, everything except the major version number is optional, therefore e.g. v"0.2" is equivalent to v"0.2.0" (with empty pre-release/build annotations), v"2" is equivalent to v"2.0.0", and so on.

VersionNumber objects are mostly useful to easily and correctly compare two (or more) versions. For example, the constant VERSION holds Julia version number as a VersionNumber object, and therefore one can define some version-specific behavior using simple statements as:

7.11 عدد نسخه های اعداد نسخه را می توان به راحتی با اصطلاحات رشته ای غیر استاندارد فرم v "..." بیان کرد. شماره نسخه اشیا VersionNumber را ایجاد می کنند که از مشخصات نسخه معنایی پیروی می کنند و بنابراین از مقادیر عددی عمده ، جزئی و پچ تشکیل شده اند و به دنبال آنها پیش انتشار و ساخت عدد آلفا ساخته می شوند .به عنوان مثال ، v "0.2.1-rc1 + win64" به نسخه اصلی 0 ، نسخه کوچک 2 ، نسخه پچ 1تقسیم می شود و rc1نسخه قبل از عرضه و win64. هنگام وارد کردن نسخه به معنای واقعی کلمه ، همه موارد به جز نسخه اصلی تعداد اختیاری است ، بنابراین به عنوان مثال v "0.2" معادل v "0.2.0" است (با حاشیه نویسی خالی قبل از انتشار / ساخت) ، v "2" معادل v "2.0.0" و غیره است. اشیا VersionNumber اغلب برای مقایسه آسان و صحیح دو نسخه (یا بیشتر) مفید هستند. مثلا، VERSION شماره نسخه جولیا را به عنوان یک شی VersionNumber نگه می دارد و بنابراین می توان برخی رفتارهای خاص نسخه را با استفاده از عبارات ساده به شرح زیر تعریف کرد:

if v"0.2" <= VERSION < v"0.3-"
  # do something specific to 0.2 release series
end

Note that in the above example the non-standard version number v"0.3-" is used, with a trailing -: this notation is a Julia extension of the standard, and it's used to indicate a version which is lower than any 0.3 release, including all of its pre-releases. So in the above example the code would only run with stable 0.2 versions, and exclude such versions as v"0.3.0-rc1". In order to also allow for unstable (i.e. pre-release) 0.2 versions, the lower bound check should be modified like this: v"0.2-" <= VERSION.

Another non-standard version specification extension allows one to use a trailing + to express an upper limit on build versions, e.g. VERSION > v"0.2-rc1+" can be used to mean any version above 0.2-rc1 and any of its builds: it will return false for version v"0.2-rc1+win64" and true for v"0.2-rc2".

It is good practice to use such special versions in comparisons (particularly, the trailing - should always be used on upper bounds unless there's a good reason not to), but they must not be used as the actual version number of anything, as they are invalid in the semantic versioning scheme.

Besides being used for the VERSION constant, VersionNumber objects are widely used in the Pkg module, to specify packages versions and their dependencies.

توجه داشته باشید که در مثال بالا از شماره نسخه غیر استاندارد v "0.3-" استفاده شده است ، با یک دنباله -: این notationیک پسوند استاندارد جولیا است و برای نشان دادن نسخه ای کمتر از 0.3 استفاده می شود از جمله تمام نسخه های پیش انتشار آن . بنابراین در مثال بالا کد فقط با نسخه پایدار 0.2 اجرا می شود. نسخه ها ، و نسخه هایی مانند v "0.3.0-rc1" را حذف کنید. به منظور اجازه دادن به نسخه ناپایدار 0.2 (یعنی قبل از انتشار) ، کنترل حد پایین باید به این صورت اصلاح شود: v "0.2-" <= VERSION. پسوند مشخصه دیگری برای نسخه غیر استاندارد به شما امکان می دهد تا از یک دنباله + برای بیان حد بالا در نسخه های ساخت استفاده کنید ، به عنوان مثال VERSION> v "0.2-rc1 +" می تواند به معنای هر نسخه ای بالاتر از-rc1 0.2 و هر یک ازساخت های آن باشد : برای نسخه v”0.2-rc1+win64” نادرست و برای v "0.2-rc2" درست است. این روش خوبی است که از چنین نسخه های ویژه ای در مقایسه هااستفاده کنید (مخصوصاً دنباله ها_ همیشه باید در حدهای بالاتر استفاده شود مگر اینکه دلیل خوبی وجود داشته باشد) ، اما نباید از آنها به عنوان شماره نسخه واقعی هر چیز استفاده شود ، زیرا آنها در طرح فرمت نسخه معتبر نیستند. علاوه بر این که برای ثابت VERSION استفاده می شود ، اشیا VersionNumber به طور گسترده ای در ماژول Pkg برای مشخص کردن نسخه های بسته ها و وابستگی آنها استفاده می شوند .

Raw String Literals

Raw strings without interpolation or unescaping can be expressed with non-standard string literals of the form raw"...". Raw string literals create ordinary String objects which contain the enclosed contents exactly as entered with no interpolation or unescaping. This is useful for strings which contain code or markup in other languages which use $ or \ as special characters.

The exception is that quotation marks still must be escaped, e.g. raw"\"" is equivalent to "\"". To make it possible to express all strings, backslashes then also must be escaped, but only when appearing right before a quote character:

7.12 رشته های خام رشته های خام بدون درون یابی را می توان با نماد های رشته ای غیر استاندارد بیان کرد با فرم "..."raw. رشته های خام اشیا String معمولی را ایجاد می کنند که حاوی محتوای محصور شده است دقیقاً به همان صورت و بدون درون یابی و unscaping. این برای رشته هایی که حاوی کد یا نشانه گذاری در سایر زبانهایی که از $ یا \ به عنوان نویسه های خاص استفاده می کنند مفید است. استثنا این است که هنوز باید نقل قول ها escapeشوند، به عنوان مثال "" " raw معادل" \ "" است. برای داشتن امکان بیان همه رشته ها ، پس از backslashهم باید escape کرد ، اما فقط وقتی که قبل از آن یک “ظاهر می شود:

julia> println(raw"\\ \\\"")
\\ \"

Notice that the first two backslashes appear verbatim in the output, since they do not precede a quote character. However, the next backslash character escapes the backslash that follows it, and the last backslash escapes a quote, since these backslashes appear before a quote.

توجه داشته باشید که دو backslashes اول به صورت کلمه به کلمه در خروجی ظاهر می شوند ، زیرا قبل از یک کاراکتر نقل قول نیستند.با این حال ، کاراکتربعدی بک اسلش از بک اسلش بعدی که به دنبال آن می آید صرف نظرمی کند ، و آخرین بک اسلش از یک " صرف نظرمی کند ، زیرا این بک اسلش ها قبل از " ظاهر می شوند.